» » Cерйозна розмова напередодні пленуму

Cерйозна розмова напередодні пленуму

Напередодні ІІІ пленуму ЦП УТОГ, 25 квітня, відбулося чергове засідання президії ЦП УТОГ, на якому, крім інших, були розглянуті актуальні питання, пов’язані з виробничою діяльністю Товариства.


Основним доповідачем з цих питань був начальник відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.


Доповідає С.В. Котельянец

Він поінформував про підсумки ревізії фінансово-господарської діяльності СПКТБ УТОГ за період роботи з 01.01.2014 року до 01.02.2017 року, зауваживши, що на сьогоднішній день підприємство спеціалізується на виробництві металевих виробів (будівельні риштування та інше), наданні поліграфічних послуг (палітурні та оздоблювальні роботи, друкарські форми) та швейних виробів (постільна білизна, робочий та побутовий одяг).


У своєму виступі С.В. Котельянець підкреслив, що загалом СПКТБ УТОГ веде виробничо-господарську діяльність нижче своїх потенційних можливостей. Затверджені президією ЦП УТОГ на 2014—2016 роки та на січень 2017 року завдання з обсягів виробництва продукції в діючих цінах виконані на 94,4 % (2014 рік — на 125,3%, 2015 рік — на 86,5%, 2016 рік — на 86,8%, січень 2017 року — на 17,1%).


У результаті фінансово-господарської діяльності чистий прибуток за 2014 рік склав 98,9% виконання плану, а за 2015 рік — 64,4%, тоді як в 2016 році виконання планового завдання з отримання прибутку складає лише 1,5%. Відсутність замовлень на виготовлення продукції у 2015—2016 роках призвела до того, що СПКТБ УТОГ не змогло виконати планові завдання з обсягів випуску продукції, та до вимушеного переведення працівників на режим неповного робочого часу і навіть відпусток без збереження заробітної плати.


Середньооблікова кількість штатних працівників на СПКТБ УТОГ у лютому 2017 р. становила 45 чоловік, в тому числі 33 особи з інвалідністю, усі вони — нечуючі. Середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2017 р. становить 2550,00 грн, у тому числі осіб з інвалідністю — 2167,00 грн.


Крім того, в роботі СПКТБ УТОГ мали місце й інші суттєві недоліки та порушення, зокрема, бухгалтерський облік на підприємстві ведеться не на належному рівні; є великий розмір простроченої дебіторської заборгованості; не ведеться розрахунок собівартості та ціни продукції; не подається звіт «Відомість обліку витрат виробництва до звіту собівартості продукції», а витрати списуються на виробництво за фактом їх утворення; індексація грошових доходів проводилася тільки в березні 2015 р.


Перевіркою стану правильності надання площ СПКТБ УТОГ в оренду і нарахування сум орендної плати також встановлені значні порушення.

Негативним моментом є також той факт, що керівництвом підприємства чинилися певні перепони ревізорам ЦП УТОГ у проведенні ревізії, в результаті чого провести повну та якісну перевірку достовірності даних з бухгалтерського обліку, звірку доходів від надання майна в оренду та інших питань під час проведення ревізії не було можливим.


Члени президії зажадали від директора СПКТБ УТОГ Т.Ю. Захарченко детального роз’яснення ситуації, яка склалася з усіх цих питань, і критично поставилися до наданих нею пояснень. Особливу увагу привернула цифра встановленого на підприємстві розміру орендної плати, яка значно нижча ринкової орендної плати у відповідному районі Києва.


З метою усунення порушень у роботі СПКТБ УТОГ та покращення його діяльності президія ЦП УТОГ прийняла рішення щодо оголошення догани директору підприємства Т.Ю. Захарченко та зобов’язала вжити дієвих заходів з усунення виявлених недоліків.

Наступним питанням порядку денного став розгляд стану справ на Херсонському УВП УТОГ.


Президія ЦП УТОГ зазначила, що, у зв’язку з невиконанням основних показників бізнес-плану, результати роботи цього підприємства аналізувалися виконавчим апаратом ЦП УТОГ вже неодноразово.


Так, розпорядженням ЦП УТОГ від 05.07.2016 року № 58 «Про результати перевірки окремих питань роботи Херсонського УВП за період діяльності з 01.01.2016 року до 01.06.2016 року» директора підприємства А.М. Капустнікову було зобов’язано вжити конкретних заходів щодо посилення фінансової дисципліни по розрахунках з бюд­жетом УТОГ і покращення виробничої діяльності, але більшість із передбачених заходів виконано не було, протягом 2016 року підприємство працювало незадовільно і отримало значні збитки.


Виступає А.М. Капустнікова

Відбулося також зменшення кількості працівників з 72 осіб за 2015 рік до 62 осіб за І кв. 2017 року або на 10 осіб, в т.ч. і осіб з інвалідністю — на 5 осіб.


Середньомісячна заробітна плата працівників — осіб з інвалідністю збільшилася з 1831 грн у 2015 році до 3293 грн за І кв. 2017 року, або на 1462 грн, робітників з від­рядною формою оплати праці — на 1505 грн, а керівників і спеціалістів — на 805 грн (співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників-відрядників до середньомісячної заробітної плати керівників та спеціалістів у 2015 році складало 0,53, а у 2016 році — 0,59, за І кв. 2017 року — 0,76).


У порівнянні з 2015 роком суми відрахувань до бюджету у 2016 році збільшилися, але вони значно менші, ніж передбачені бізнес-планом. У зв’язку з цим за минулий рік бюджет УТОГ недоотримав від Херсонського УВП відрахувань, але за І квартал 2017 року підприємство виконало це завдання на 120 відсотків.


З цього та ряду інших проблем на президії виступила з поясненнями директор УВП А.М. Капустнікова, яка розповіла про спроби рейдерського захоплення підприємства, пов’язану з цим втрату вигідних замовлень на виготовлення кришок для консервації та інші труднощі, з якими довелося стикнутися, та їх наслідками.


Враховуючи вищевикладене і з метою покращення роботи Херсонського УВП, президія Центрального правління УТОГ вказала А.М. Капустніковій на незадовільну роботу УВП у 2016 році, невиконання нею основних показників та завдань, передбачених бізнес-планом підприємства на 2016 рік, і зобов’язала забезпечити їх безумовне виконання у цьому році.


На президії ЦП УТОГ розглядалися також підсумки комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Харківського учбово-виробничого підприємства № 1 УТОГ за період його роботи з 01.01.2014 р. до 01.03.2017 року.


Протягом усього часу, який перевірявся, директором підприємства працював Ю.В. Афанасьєв (з 19.01.2012 року). В результаті перевірки встановлено, що протягом 2012–2016 років і у січні-лютому 2017 року підприємство працювало незадовільно. Про це вже розповідалося в інформації за результатами розгляду на президії стану справ на Харківському УВП № 1 УТОГ (надруковано у № 4 «НЖ» від 3 лютого цього року).


Крім того, ревізією виявлено ще цілий ряд значних порушень і невиконання доручень по усуненню зауважень, висловлених попередніми перевірками. Так, планові калькуляції вартості продукції підприємства не складалися, а відпускна ціна на продукцію УВП визначалася довільно шляхом порівняння ринкових цін на схожу продукцію і затверджувалася директором. Видатки підприємства списувалися на виробництво продукції за фактом їх утворення на підставі звітів начальників виробничих відділів. Залишки незавершеного виробництва або сировини і матеріалів у цехах на кінець місяця не перевірялися і не рахувалися, ніякої планомірної роботи з контролю за видатками, заощадженням сировини і матеріалів на підприємстві не велося.


Також ревізією було встановлено, що сировина і матеріали для виробництва продукції на УВП були придбані переважно за готівкові кошти у фізичних осіб-підприємців, а відшкодування податку на додану вартість з таких операцій не здійснювалося. Питома вага готівкових операцій у загальній сумі доходів підприємства складала понад 70 %.


Керівні працівники підприємства, які визначали ціну реалізації продукції, виступали також замовниками і покупцями продукції, а в окремих випадках також і постачальниками сировини та матеріалів. Продукція підприємства у подальшому реалізовувалася ними на ринках Харкова через приватних підприємців за цінами Харківського УВП № 1 УТОГ. Такий порядок реалізації продукції є сумнівним і нераціональним, оскільки потребує додаткового оформлення документів з реалізації продукції підприємства його посадовим особам, а далі — кінцевим споживачам. У 2016 році через посадових осіб УВП було реалізовано продукції, що становила 15,1 % від обсягів реалізації продукції за цей рік.


Ревізією виявлено, що без дозволу ЦП УТОГ директором залучалася на користь підприємства поворотна фінансова допомога, яка вносилася до каси переважно керівним складом УВП (директором, заступниками директора, головним інженером, начальниками цехів). Станом на 01.03.2017 року підприємство мало значну заборгованість перед ними. Також, як уже зазначалося у лютневій публікації в «НЖ», без дозволу ЦП УТОГ був оформлений банківський кредит (овердрафт у Приват­банку).


Виявлено багато порушень у виробничій діяльності підприємства: на початку 2017 року з використанням обладнання та працівників колишніх орендарів підприємства створені ковальня та інструментальний цех, але їх робота є збитковою.


Ревізією було виявлено виробництво свічок, обладнання для цього також отримали у користування безкоштовно від колишнього орендаря, який не зміг розгорнути це виробництво. У 2015 році за кошти підприємства було придбано 100 кг штучного воску і за тиждень до ревізії розпочали освоєння виробництва свічок. Два працівника, які безпосередньо виробляли продукцію, у штаті підприємства не рахувалися і зарплату не отримували.


Всього протягом 2014—2016 pp. і за січень-лютий 2017 року в результаті діяльності посадових осіб підприємству було завдано збитків на суму 2590,9 тис. грн. Крім цього, були виявлені й інші недоліки та порушення у роботі підприємства, як то:

— надання в оренду приміщень підприємства без погодження з ЦП УТОГ;

— придбання без дозволу ЦП УТОГ основних засобів;

— використання без дозволу ЦП УТОГ у господарській діяльності власного автотранспорту директором і заступником директора підприємства;

— списання у 2016 році без дозволу ЦП УТОГ безнадійної дебіторської заборгованості;

— порушення у веденні касових і банківських операцій тощо.


Нагадаємо, що за результатами розгляду роботи підприємства на президії ЦП УТОГ постановою від 25.01.2017 року директору Харківського УВП № 1 Ю.В. Афанасьєву була оголошена догана. Проте більшість доручень цієї постанови ним не були виконані, а напередодні засідання президії від нього надійшла заява про те, що він відмовляється від продовження контракту на посаді директора.


Враховуючи вищевикладене і для запобігання погіршення фінансово-господарської діяльності Харківського УВП №1, президія Центрального правління УТОГ постановила новий контракт з ним не укладати і призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора підприємства І.Д. Дробітька, якому доручено вжити заходів з покращення фінансового стану і збільшення обсягів виробничої діяльності Харківського УВП № 1. Прийнято також рішення про направлення у судові органи позову про відшкодування збитків, які були надані підприємству Ю.В. Афанасьєвим.


Президія ЦП УТОГ розглянула також інформацію про виконання директором Чернівецького УВП УТОГ П.С. Фурчаком рішень попередніх постанов президії, у якій зазначено, що 3 з 12 пунктів передбачених заходів залишаються не виконаними, і зобов’язано П.С. Фурчака та задіяних працівників виконавчого апарату ЦП УТОГ продовжити їх виконання.


На президії ЦП УТОГ було розглянуто також цілий ряд інших питань, у тому числі проектів постанов, які виносилися на затвердження пленуму ЦП УТОГ.


Фото П. МОРГУНОВА.

Напередодні ІІІ пленуму ЦП УТОГ, 25 квітня, відбулося чергове засідання президії ЦП УТОГ, на якому, крім інших, були розглянуті актуальні питання, пов’язані з виробничою діяльністю Товариства.

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Cерйозна розмова напередодні пленуму

2017-06-02
Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2017-06/1496332428_dsc_6983.jpg

Напередодні ІІІ пленуму ЦП УТОГ, 25 квітня, відбулося чергове засідання президії ЦП УТОГ, на якому, крім інших, були розглянуті актуальні питання, пов’язані з виробничою діяльністю Товариства.

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Де ви працюєте?


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!