» » Працевлаштування осіб з інвалідністю

Працевлаштування осіб з інвалідністю

Нормативна база


1. Конституція України.

2. Конвенція про права осіб з інвалідністю

3. Загальна декларації прав людини

4. Кодекс законів про працю України

5. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

6. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7. Закон України «Про охорону праці».

8. Закон України «Про відпустки»

 

Згідно з частиною першою статті 23 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

 

Відповідно до статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на працю нарівні з іншими; воно включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю.

 

Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (стаття 43).

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

 

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист (стаття 2 Закону).

 

Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України (стаття 3 Закону).

 

Порядок та умови визначення потреб у зв'язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності особи з інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту особи з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації. Індивідуальна програма реабілітації є обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями (стаття 5 Закону).

 

Особам з інвалідністю на державному рівні закріплено пільги та гарантії, які стосуються прийняття на роботу, особливостей використання робочого часу, надання відпустки такій категорії працівників, а також звільнення осіб з інвалідністю.

 

Гарантії при прийнятті на роботу та режим роботи осіб з інвалідністю


Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю.

 

При прийнятті на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, не встановлюється (частина третя статті 26 КЗпП України);

 

Робота осіб з інвалідністю у нічний час, а також залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (статті 55, 63, 172 КЗпП України);

 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (стаття 172 КЗпП України).

 

Пільги щодо надання відпусток


Відповідно до Закону України «Про відпустки» особи з інвалідністю мають право на:

 • щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника (частина сьома статі 10 Закону);

 • щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час (частина тринадцята статі 10 Закону);

 

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про відпустки» тривалість щорічної основної відпустки для працівників-інвалідів становить:

 • для інвалідів I і II груп – 30 календарних днів,

 • для інвалідів III групи – 26 календарних днів.

 

Крім того, особам з інвалідністю в обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно-інвалідам III групи, тривалістю до 60 календарних днів щорічно – інвалідам I та II груп.

 

Гарантії при звільненні


Звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю (частина третя статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).

 

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором (частина перша статті 39 КЗпП України).

 

Особи з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність « мають переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (пункт 5 частини другої статті 42 КЗпП України).

 

Гарантії у сприянні працевлаштуванні


Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у державній службі зайнятості як безробітна.

 

Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», належать до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні (стаття 14 Закону України «Про зайнятість населенню»).

 

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця (стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).

 

Статусу безробітного може набути особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (пункт 2 частини першої стаття 43 Закону України «Про зайнятість населенню») .

 

Рішення про визнання особи з інвалідністю безробітною і взяття її на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання особи з інвалідністю на підставі поданих нею рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.

 

Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю відбувається з урахуванням висновків МСЕК (для повнолітніх людей з інвалідністю) та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів (для неповнолітніх). Вказується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений у тому чи іншому ступені професійної придатності. Обов’язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії (у повному обсязі або з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня). Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується до освоєння при професійному навчанні, перепідготовці.

 

Реєстрація осіб з інвалідністю проводиться за умови пред’явлення:

 • паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

 • облікової картки платника податків;

 • трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості);

 • копії пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність;

 • копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації;

 • диплома або іншого документа про освіту;

 • у разі потреби також військового квитка.

 

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у особи з інвалідністю кваліфікації та знань, з урахуванням її побажань.

 

Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії осіб з інвалідністю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

Згідно з частиною першою статті 23 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Працевлаштування осіб з інвалідністю

2018-02-10
Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2018-02/1518198517_1398b.jpg

Згідно з частиною першою статті 23 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Оцініть дизайн сайту


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!