» » Київський коледж легкої промисловості - 60 років підготовки глухих спеціалістів

Київський коледж легкої промисловості - 60 років підготовки глухих спеціалістів

ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ 

Київський коледж легкої промисловос­ті, заснований у 1930 році, є одним з про­відних навчальних закладів з підготовки фахівців легкої промисловості. А розпо­чиналося все з далекого 1930-го року ми­нулого сторіччя, з бази школи взуттєвиків — ФЗО № 2. До 1935 р. заклад мав назву «Взуттєво-механічний технікум» і складав­ся з двох відділень — технологічного і ме­ханічного. Після Великої Вітчизняної війни заклад отримав назву «Київський взуттє­вий технікум». У 1952 році тут розпоча­то підготовку студентів за спеціальністю «Швейне виробництво», а у 1955 році за­клад перейменовано в Київський технікум легкої промисловості.

У 1958 році першим в Україні технікум розпочав діяльність з соціальної реабі­літації інвалідів, здійснюючи підготовку спеціалістів для Українського товариства глухих.

За 60 років наш заклад підготував біль­ше тисячі високопрофесійних спеціаліс­тів, які займають високі посади, реалізу­вали свої знання і здібності, адаптовані в життєвому середовищі. Зокрема, випуск спеціалістів з числа осіб з порушеннями слуху з 1976 до 2018 року за різними спе­ціальностями склав більше 700 осіб.

КОЛЕДЖ СЬОГОДНІ 

На технологічному відділенні Коледжу зараз навчається понад 120 студентів із порушеннями слуху — майбутніх фахівців галузі легкої промисловості. В усі часи лю­дина потребує одягу та взуття, отже, завж­ди високо цінуватиметься робота праців­ників швейної та взуттєвої галузі. Тому ро­боту за такими спеціальностями випускни­ки Коледжу точно знайдуть.

У 2018 році Київський коледж легкої промисловості традиційно здійснив на­бір студентів з порушеннями слуху за на­прямом підготовки «Технології легкої про­мисловості» за класичними та новими освітніми програмами для здобуття ос­вітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

  • «Конструювання швейних виробів»;
  • «Обслуговування швейного виробництва»;
  • «Експертиза виробів із шкіри»;
  • «Виготовлення виробів із шкіри».

Вибір, здійснений студентами сьогод­ні,— це впевненість, професіоналізм, ви­сокий рівень життя завтра!

КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД 

У Коледжі працює команда висококва­ліфікованих педагогічних працівників з величезним досвідом роботи та сучас­ним креативним підходом до викладан­ня, серед яких кандидати наук, виклада­чі-методисти, викладачі вищої категорії, високопрофесійні майстри виробничо­го навчання. Більше 200 педагогів щодня працюють над тим, щоб забезпечити не тільки високий рівень освіти, а й створи­ти максимально комфортні умови навчан­ня, виховання, проживання та відпочинку студентів.


НАВЧАННЯ ЖЕСТОВОЮ МОВОЮ 

Особам з порушеннями слуху забезпе­чено право на навчання жестовою мовою та вивчення української жестової мови. З вересня 2017 року у нашому закладі були запроваджені нові навчальні дисципліни: «Українська жестова мова» для студентів з порушеннями слуху, «Українська жестова мова за професійним спрямуванням», «Ді­лова жестова мова».

Окрім того, всі студенти Коледжу вивча­ють унікальний авторський курс «Історія і культура глухих». Ознайомлення всіх сту­дентів з історією та культурою глухих спри­яє інтеграції, порозумінню між чуючими та глухими студентами Коледжу, що відпові­дає загальному змісту інклюзивної освіти.

У 2015—2017 роках викладачі та чуючі студенти Коледжу задля кращого розумін­ня культури глухих та спілкування з ними пройшли курс навчання та отримали сер­тифікати «Школи жестової мови». Необхід­ність проведення таких курсів дуже важ­лива, бо проблема спілкування породжує бар’єри між глухими та чуючими людьми. Навчання, зокрема, педагогів Коледжу жестовій мові створює передумови для кращого порозуміння та отримання нечую­чими студентами повноцінної освіти. Слу­хачі курсів мали можливість ґрунтовно ви­вчити базовий курс, удосконалити знання та навички спілкування жестовою мовою.

ІНКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ 

Нині навчання і виховання студентів з порушеннями слуху є одним з пріоритетних напрямків діяльності Коле­джу. У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти, яка в Коледжі передбачає нав­чання нечуючої молоді в колективі чуючих однолітків або навчання у складі окремих спеціальних груп.

Для здійснення навчального процесу в штаті Коледжу наразі працюють сім кваліфікованих перекладачів-дакти­лологів — кураторів академічних груп, які обізнані з пси­хологією глухих та здійснюють переклад навчального про­цесу жестовою мовою. Керівники груп також допомагають студентам у вирішенні соціальних і побутових проблем, за необхідності супроводжують їх в різні організації.

У різні роки у технікумі/коледжі працювали перекладача­ми: Ніна Самойленко, Раїса Слюсар, Наталія Іванюшева, Тетяна Соснова, Алла Білик, Тетяна Ходченко, Віра Зам­ша, Наталія Фокіна, Наталія Дмитрук, Тетяна Садовнича, Марина Ліферова, Марія Антипенко, Надія Гребенюк, Ан­геліна Бойко, Наталія Топчій-Кісельова, Наталія Городня, Яна Шаповалова та багато інших. Низький уклін їм за пра­цю!

Велика увага в Коледжі приділяється питанням соці­альної захищеності студентів з порушеннями слуху. Пе­реважна більшість нечуючих студентів Коледжу навча­ється на місцях державного замовлення, отримує соці­альні та академічні стипендії протягом всього терміну навчання.

СПІВПРАЦЯ З УТОГ 

Давні й тісні зв’язки, багаторічна і плідна співпраця поєднують наш навчальний заклад з Укра­їнським товариством глухих. Саме ККЛП можна вважати «альма-матер», що дала путівку у життя багатьом спеціалістам Товариства глухих.

60 років співпраці Київського коледжу лег­кої промисловості та Українського товариства глухих — це здійснення високої місії: дати не­чуючим студентам якісні знання, допомог­ти стати успішними громадянами нашого су­спільства, особистостями, патріотами своєї Вітчизни та УТОГ.

Директор Коледжу та адміністрація вислов­люють повагу та вдячність всім працівникам УТОГ за багаторічну співпрацю, завдяки якій особи з порушеннями слуху відчувають все­бічну підтримку та турботу, долають бар’єр ізольованості.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Практика студентів Коледжу — невід’ємна складова про­грами підготовки фахівців, основним завданням якої є висо­ка якість освіти випускника з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Професійні навички студенти набува­ють у Дослідно-виробничому центрі Коледжу.

На старших курсах студенти проходять виробничу практику на підприємствах різних форм власності і мають можливість подальшого працевлаштування.

Щорічно Коледж укладає угоди з базовими підприємства­ми галузі, зокрема з підприємствами УТОГ. Згідно з тристо­ронньою угодою «УТОГ-Студент-Коледж» молодь з порушен­нями слуху має можливість проходження практики і перспек­тиву працевлаштування на кращих підприємствах УТОГ.

З 2017 року у Коледжі запроваджена дуальна освіта. Це дає змогу студентам набувати практичний фах паралельно з освоєнням теоретичних знань. Не перший рік Коледж співпрацює з підприємствами УТОГ Київщини та Львівщини. Ви­пускників нашого закладу із задоволенням беруть на роботу сучасні підприємства.


НАША МОЛОДЬ 

Студенти живуть однією дружною сім’єю, активно беруть участь у всіх культурно-ма­сових заходах та акціях національно-патріо­тичного виховання. Юнаки та дівчата стають учасниками конкурсів та фестивалів, семіна­рів, круглих столів і конференцій, показів та дефіле, де наші студенти отримують серти­фікати та високі нагороди. Молодь розуміє, що майбутнє належить їм.

Навчання у Коледжі — один з найкращих пе­ріодів життя! Коледж — це нові друзі, незабут­ні зустрічі, цікаві заходи, пізнавальні екскурсії, спортивні змагання, чуйні досвідчені педагоги і, головне, можливість отримати спеціальність — улюблену справу на все життя!

МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Діяльність Коледжу не обмежується лише кордонами України. Міжнародне співробіт­ництво закладу спрямоване на інтеграцію до європейського та світового освітнього про­стору і є невід’ємною частиною його діяль­ності. Ми раді були знайти однодумців се­ред колег з інших країн: Польщі, США, Чехії, Італії, Німеччини тощо. Багато міжнародних програм покликані вирішити саме проблеми навчання студентів з особливими освітніми потребами. Контакти з навчальними закла­дами інших країн дають можливість підви­щувати кваліфікацію співробітників, вдоско­налювати програми навчання, засновувати міжнародні взаємовигідні проекти.

Коледж відвідала делегація у складі ко­ординаторів проекту «Spreadthesing» То­маса Ліделла Ользена та Веги Ранстам із Швеції, які опікуються проблемами осіб з порушеннями слуху. Метою перебування делегації було ознайомлення з навчаль­ним процесом під час практичних та лек­ційних занять, з особливостями здобут­тя освіти особами з порушеннями слу­ху, участь у майстер-класі з виготовлен­ня одягу. Представники проекту відвідали Дослідно-виробничий центр, взуттєвий та шкіргалантерейний цехи Коледжу, де бу­ли обговорені перспективи спеціальності «Виготовлення шкіргалантерейних виро­бів» для студентів з порушеннями слуху.

З метою розвитку освіти та науки, в рам­ках міжнародної технічної допомоги, що виконується Інститутом міжнародної осві­ти (Institute of International Education), в Ко­леджі побувала за програмою «Fulbright Program in Ukraine» представник віце-пре­зидента з академічних питань одного з найпотужніших коледжів США — «Santa Fe College» (штат Флорида), координатор Програми «Адміністрування в системі ко­леджів США», доктор наук Вілма Еліза Фу­ентес. Вона ознайомилася з освітніми про­грамами та практичною підготовкою здобу­вачів вищої освіти в Коледжі, зі специфікою підготовки студентів з порушеннями слуху.

В рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні у Коледжі пере­бував Віце-президент з питань справ сту­дентства «Santa Fe College» Ден Родкін, який ознайомився з навчанням студентів з особливими потребами, побував на занят­тях в інтегрованих групах, де разом навча­ються чуючі й нечуючі студенти, у Дослід­но-виробничому центрі, а саме у взуттєвій та швейній лабораторіях, ознайомився зі специфікою практичної підготовки студен­тів. Гість поспілкувався з активом студент­ського самоврядування Коледжу і обгово­рив з ними низку важливих питань, зокре­ма питання академічної доброчесності у коледжах України та Америки.

Коледж також відвідала польська деле­гація у складі Єви Твардовської, провід­ного спеціаліста регіонального відділен­ня Польського товариства глухих в місті Лодзь. Її знайомство з досвідом підготов­ки нечуючих студентів у ККЛП відбулося за ініціативи та підтримки Центрального правління Українського товариства глухих.

Директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у семінарі керівників різнопрофіль­них коледжів з різних регіонів України, які у 2016 році проходили стажування у США, за програмою «Fulbright Program in Ukraine». Директор Коледжу виступила з доповіддю на тему «Проблеми навчання студентів з вадами слуху» на Міжнародному тренінгу для керівників українських коледжів.

На початку року у Коледжі відбулася скайп-конференція «Співдружність неза­лежних держав» між Україною та Америкою, в якій взяли участь член Наглядової ради Ко­леджу, голова УТОГ Ірина Чепчина, викла­дачі, чуючі та нечуючі студенти навчального закладу та представники американського «Santa Fe College» — професор, фахівець з американської жестової мови Michelle Freas та студенти. Обидві сторони розповідали, як навчаються, живуть, відпочивають студенти з порушеннями слуху. Michelle Freas запро­понувала подорож у світ глухих, продемон­струвавши ролик з життя нечуючих Амери­ки. Ірина Чепчина спілкувалася з американ­ськими колегами міжнародною жестовою мовою. Директор Коледжу Ганна Щуцька розповіла про особливості освіти студентів з порушеннями слуху, запровадження у на­вчальному закладі курсів жестової мови та культури глухих, що викликало жвавий інте­рес американських колег.

Ганна Щуцька впевнена, що важливим кроком до європейської інтеграції України, розвитку демократичного суспільства є за­лучення навчальних закладів, в тому числі й професійних, до міжнародного співробітни­цтва. Саме це є необхідною умовою ефек­тивної діяльності сучасного навчального за­кладу, а обмін досвідом сприяє розвитку та вдосконаленню навчально-виховного про­цесу. Тому одним з основних завдань закла­ду є формування особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, гото­вої до інтеграції у світову спільноту.

«Сподіваємось на подальшу співпрацю, розширення зв’язків з іноземними партнера­ми. Ми готові ділитися своїм досвідом і сприй­мати чужий», — підкреслила Ганна Щуцька.

О. БИЛІНА 
Київський коледж легкої промисловос­ті, заснований у 1930 році, є одним з про­відних навчальних закладів з підготовки фахівців легкої промисловості. А розпо­чиналося все з далекого 1930-го року ми­нулого сторіччя, з бази школи взуттєвиків — ФЗО № 2. До 1935 р. заклад мав назву «Взуттєво-механічний технікум» і складав­ся з двох відділень — технологічного і ме­ханічного. Після Великої Вітчизняної війни заклад отримав назву «Київський взуттє­вий технікум». У 1952 році тут розпоча­то підготовку студентів за спеціальністю «Швейне виробництво», а у 1955 році за­клад перейменовано в Київський технікум легкої промисловості.

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Київський коледж легкої промисловості - 60 років підготовки глухих спеціалістів

2018-10-12
Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2018-10/medium/1539328527_dsc_7474.jpg

Київський коледж легкої промисловос­ті, заснований у 1930 році, є одним з про­відних навчальних закладів з підготовки фахівців легкої промисловості. А розпо­чиналося все з далекого 1930-го року ми­нулого сторіччя, з бази школи взуттєвиків — ФЗО № 2. До 1935 р. заклад мав назву «Взуттєво-механічний технікум» і складав­ся з двох відділень — технологічного і ме­ханічного. Після Великої Вітчизняної війни заклад отримав назву «Київський взуттє­вий технікум». У 1952 році тут розпоча­то підготовку студентів за спеціальністю «Швейне виробництво», а у 1955 році за­клад перейменовано в Київський технікум легкої промисловості.

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Оцініть дизайн сайту


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!