» » «Гаряча лінія» — для ефективної участі осіб з порушеннями слуху в житті суспільства

«Гаряча лінія» — для ефективної участі осіб з порушеннями слуху в житті суспільства


З метою надання допомоги особам з порушеннями слуху у реалізації конститу­ційного права на звернення до органів виконавчої влади через урядову «гарячу лінію» вже півроку при державній установі «Урядовий контактний центр» пра­цює група перекладачів жестової мови. Про особливості цієї важливої роботи та перші підсумки — наша розмова з виконуючою обов’язки директора Центру О.О. АНТОНЕНКО. 


— Урядовим контактним центром впер­ше на державному рівні створено мож­ливість звернення до органів виконавчої влади через урядову «гарячу лінію» для людей з порушеннями слуху із застосу­ванням сучасних IT-технологій та надан­ня допомоги їм в оформленні і надси­ланні звернень до органів влади. Олено Олександрівно, розкажіть, будь ласка, за чиєї ініціативи розпочато цю роботу? 

— Україна, відповідно до статті 9 Конвен­ції про права осіб з інвалідністю, як держа­ва-учасниця, прагне вживати належних за­ходів для забезпечення таким особам на­рівні з іншими доступу до інформаційних, комунікаційних та інших служб. За ініціати­ви Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Р.В. Панасюк, відповідно до протокольного доручення Прем’єр-міні­стра України В.Б. Гройсмана в Урядово­му контактному центрі у 2017 році у тесто­вому режимі було запроваджено web-ко­мунікацію для громадян з порушеннями слуху. Так, на платформі управління орга­нізації прийому звернень було створено сектор прийому звернень з використан­ням жестової мови для забезпечення мож­ливості громадянам з порушеннями слуху за допомогою відеозв’язку звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 із пропозиція­ми (зауваженнями), заявами (клопотання­ми), скаргами, адресованими органам ви­конавчої влади.

— Який інструмент IT-технологій було обрано для надання можливості грома­дянам з порушеннями слуху звернути­ся на урядову «гарячу лінію»? 

— З початку 2018 року Центр у тестовому режимі почав приймати звернення жесто­вою мовою за допомогою Skype-зв’язку за іменами: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3. Для цього облашто­вано робочі місця та встановлено відповід­не обладнання для прийому відеовикликів від громадян з порушеннями слуху в примі­щенні операторської зали державної уста­нови «Урядовий контактний центр».

— Перекладачі жестової мови — рід­кісна професія, як Ви вирішували пи­тання зі штатним наповненням сектору? 

— З урахуванням рекомендацій Міністер­ства соціальної політики у Центрі було про­ведено ряд організаційно-правових захо­дів, пов’язаних із введенням до штату від­повідних фахівців, встановлено посадові оклади для працівників зі знанням жестової мови, визначено кваліфікаційні вимоги, се­ред яких: практичний досвід перекладача української жестової мови (УЖМ), рекомен­дації професійних громадських об’єднань перекладачів жестової мови в Україні, во­лодіння УЖМ, а також досвід роботи з гро­мадянами, які мають порушення слуху.

У січні 2018 року голові Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Україн­ське товариство глухих» І.І. Чепчиній на­правлено клопотання провести атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії «перекладач жестової мови» провідним консультантам новоствореного сектору, з метою забезпечення опрацювання ни­ми звернень громадян з порушеннями слуху. 15 січня 2018 року проведено цю атестацію, провідним консультантам сек­тору було присвоєно кваліфікаційну кате­горію «перекладач жестової мови» та по­рекомендовано пройти курс жестової мо­ви для удосконалення навичок та знань. З лютого 2018 року до травня 2018 року працівникам сектору було забезпечено додаткове навчання жестової мови ви­кладачами Культурного центру УТОГ, в ре­зультаті якого працівники Урядового кон­тактного центру отримали сертифікати та підвищили рівень знань.


— Чи користуються на даний час громадяни з пору­шеннями слуху можливістю звертатися із запитання­ми до органів виконавчої влади шляхом відеозвернень на урядову «гарячу лінію»? Як багато звернень Центр зареєстрував за допомогою прийому відеовикликів? 

— Так, інформація про можливість звертатися на урядову «гарячу лінію» швидко поширилася серед громадян з пору­шеннями слуху. Більше 90 звернень зареєстровано за до­помогою відеозв’язку з використанням жестової мови. Най­більше громадян цікавлять питання в галузі комунального господарства, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення (дивіться графіку на фото ліворуч). 

— Як Ви оцінюєте ефективність існування та по­дальший розвиток сектору прийому звернень грома­дян з порушеннями слуху, які звертаються на урядову «гарячу лінію» з використанням жестової мови? 

— На даний час створена можливість для громадян з по­рушеннями слуху повної та ефективної участі в житті су­спільства нарівні з іншими особами. Це сприяє реалізації їхніх прав, прийняттю органами влади суспільно важливих рішень з урахуванням думки цієї категорії громадян. Без­умовно, даний проект є ефективним на сьогодні. З метою подальшого розвитку сектору прийому звернень з вико­ристанням жестової мови підтримується співпраця з Уря­довим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та Все­українською громадською організацією інвалідів «Україн­ське товариство глухих».

— Дякуємо Вам за інтерв’ю і бажаємо подальших успіхів у Вашій важливій діяльності!


ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЗВЕРНЕНЬ, ЯКІ НАДІЙШЛИ НА «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ»
ВІД ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ЗАСОБАМИ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ
за період з 12 лютого 2018 до 7 серпня 2018 року


Інформація Урядового контактного центру

З метою надання допомоги особам з порушеннями слуху у реалізації конститу­ційного права на звернення до органів виконавчої влади через урядову «гарячу лінію» вже півроку при державній установі «Урядовий контактний центр» пра­цює група перекладачів жестової мови. Про особливості цієї важливої роботи та перші підсумки — наша розмова з виконуючою обов’язки директора Центру О.О. АНТОНЕНКО. 

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

«Гаряча лінія» — для ефективної участі осіб з порушеннями слуху в житті суспільства

2018-08-18
Відеорепортажі https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-08/medium/1534413020_p1140662.jpg

З метою надання допомоги особам з порушеннями слуху у реалізації конститу­ційного права на звернення до органів виконавчої влади через урядову «гарячу лінію» вже півроку при державній установі «Урядовий контактний центр» пра­цює група перекладачів жестової мови. Про особливості цієї важливої роботи та перші підсумки — наша розмова з виконуючою обов’язки директора Центру О.О. АНТОНЕНКО. 

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Де ви працюєте?


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!