Статут УТОГ

Статут УТОГ

Товариство засноване постановою Центрального Виконавчого Комітету України і Ради Народних Комісарів УРСР (протокол від 4 червня 1933 року № 61/544)
Зареєстровано Міністерством юстиції України 5 жовтня 1992 року № 308.
Взято до відома зі змінами та доповненнями 13 червня 1997 року, 12 квітня 2002 року, 7 червня 2004 року, 11 серпня 2005 року.
Зареєстровано зі змінами Наказом від 02.02.2007 року № 34/5
Зміни зареєстровані Державною реєстраційною службою України Наказ від 06.08.2012 № 1331

Статут прийнятий XIII з"їздом Українського товариства глухих 3 жовтня 1991 року.
Нову редакцію статуту зі змінами та доповненнями затверджено
XIV з"їздом Українського товариства глухих 19 вересня 1996 року,
XV з"їздом Українського товариства глухих 20 вересня 2001року,
XVI з"їздом Українського товариства глухих 31 березня 2005 року,
XVII з"їздом Українського товариства глухих 27 вересня 2006 року,
XVIII з"їздом Українського товариства глухих 20 жовтня 2011 року.
Затверджено зі змінами, внесеними ХІХ з"їздом Українського товариства глухих 02 червня 2016 року


СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ»

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 00021344)

м. Київ – 2016

1. Загальні положення

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» (скорочено — Українське товариство глухих або УТОГ) є об’єднанням громадян, створеним у формі громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху зі всеукраїнським статусом, яка здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

Українське товариство глухих було створене у 1933 році згідно з постановою Центрального Виконавчого Комітету України і Ради Народних Комісарів України (протокол від 04.06.1933 року № 61/544) як Українське товариство глухонімих. У 1964 році постановою VII з’їзду УТОГ воно було перейменоване в Українське товариство глухих.

1.2. Українське товариство глухих є юридичною особою, легалізовано згідно з законодавством України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.3. УТОГ здійснює свою діяльність:

а) у співробітництві з державними органами і громадськими організаціями України, національними товариствами глухих інших держав та зі Всесвітньою федерацією глухих і її регіональними секретаріатами відповідно до Конституції, чинного законодавства України та Статуту УТОГ;

б) на принципах добровільності, самоврядування, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності, широко інформуючи членів УТОГ про його роботу і про прийняті рішення з’їздів, конференцій та інших виборних органів УТОГ.

1.4. Засобом міжособистісного спілкування членів Українського товариства глухих є жестова мова, статус та сфери застосування якої визначені законодавством України та цим Статутом.

1.5. УТОГ має свою емблему, гімн та прапор, які реєструються в установленому законодавством порядку і положення про які затверджуються пленумом Центрального правління УТОГ.

1.6. Українське товариство глухих є непідприємницькою (неприбутковою) організацією, основною метою діяльності якої не є отримання прибутку та має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Отримані УТОГ доходи (прибуток) не можуть розподілятися між членами УТОГ або між його працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), а також між членами органів управління УТОГ та іншими пов’язаними з ними особами.

1.7. УТОГ не відповідає за зобов’язаннями створених ним підприємств, організацій та установ і членів УТОГ, а підприємства, організації, установи і члени УТОГ не відповідають за зобов’язаннями Українського товариства глухих.

1.8. Особливості використання майна УТОГ та інші питання, що встановлені цим Статутом, в усіх випадках мають перевагу над статутами та положеннями організацій, підприємств та інших закладів УТОГ.

2. Мета, завдання і форми статутної діяльності УТОГ

2.1. Основною метою статутної діяльності УТОГ є соціальний захист глухих та надання їм допомоги у захисті їх законних прав і інтересів.

2.2. Завданнями статутної діяльності Українського товариства глухих є:

а) виявлення на території України та облік осіб з порушеннями слуху і залучення їх у члени УТОГ;

б) забезпечення правової та соціальної захищеності осіб з інвалідністю зі слуху;

в) сприяння особам з інвалідністю зі слуху у їх реабілітації та інтеграції у суспільстві.

2.3. Забезпечення правової та соціальної захищеності осіб з інвалідністю зі слуху здійснюється на основі:

а) надання особам з порушеннями слуху — членам УТОГ допомоги у захисті їхніх законних прав та інтересів у державних та приватних установах, підприємствах і організаціях та надання консультацій і реальної допомоги з питань їх соціального захисту;

б) надання допомоги особам з інвалідністю зі слуху в отриманні ними базової та спеціальної освіти, у тому числі за спеціальностями, необхідними для підприємств і обласних організацій УТОГ, практичних навичок праці на робочих місцях та у професійному зростанні;

в) безперешкодного працевлаштування осіб з інвалідністю зі слуху на роботу на підприємствах і в організаціях УТОГ, в тому числі шляхом створення для цієї мети додаткових або спеціальних робочих місць;

г) сприяння у працевлаштуванні особам з інвалідністю зі слуху на підприємства та в організації поза системою УТОГ;

ґ) висунення осіб з інвалідністю зі слуху, які мають необхідну підготовку, на керівні посади та на роботу за спеціальністю на всіх підприємствах і в організаціях УТОГ;

д) надання особам з інвалідністю зі слуху — членам УТОГ послуг перекладача жестової мови;

е) організація роботи з підготовки перекладачів жестової мови і підвищення їхньої кваліфікації;

є) сприяння державним органам в організації і здійсненні контролю за дотриманням законодавства про соціальну захищеність осіб з інвалідністю зі слуху.

ж) надання окремим соціально-незахищеним членам УТОГ за їх заявами разової матеріальної допомоги на лікування, придбання речей першої необхідності, для оплати послуг та на інші цілі;

з) надання разової матеріальної допомоги членам УТОГ, які мають почесні звання УТОГ за особливі заслуги перед Українським товариством глухих;

и) виплата разової винагороди окремим членам УТОГ із числа активістів Українського товариства глухих за активну громадську діяльність;

і) надання періодичної (щомісячної, щоквартальної) матеріальної допомоги окремим членам УТОГ із числа молоді для оплати навчання та здобуття професії, а також окремим ветеранам УТОГ- пенсіонерам за віком із числа колишніх керівників підприємств і організацій УТОГ для підвищення рівня їх соціальної захищеності.

2.4. Для виконання статутних завдань УТОГ забезпечує:

а) проведення серед членів УТОГ роботи щодо їхньої слухової, трудової, професійної та соціальної реабілітації;

б) проведення серед членів УТОГ роботи по задоволенню їхніх культурно-освітніх і духовних інтересів, санаторно-курортному оздоровленню, туристичному й екскурсійному відпочинку;

в) організацію і розвиток самодіяльної художньої та народної творчості серед членів УТОГ;

г) створення і утримання (фінансування) обласних організацій, будинків культури та територіальних організацій УТОГ;

ґ) сприяння органам освіти України у виявленні та влаштуванні дітей з порушеннями слуху у дошкільні та шкільні заклади, а також в організації навчання осіб з інвалідністю зі слуху й отриманні ними загальної, спеціальної та вищої освіти;

д) сприяння органам охорони здоров’я України в організації роз’яснювальної та профілактичної роботи з ЛОР-захворюваннями серед членів УТОГ, а також з питань визначення, підбору і використання засобів сурдотехніки;

е) створення та утримання друкованих і електронних засобів масової інформації та висвітлення в них своєї діяльності з метою привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю зі слуху.

2.5. З метою виконання своїх статутних завдань Українське товариство глухих згідно з чинним законодавством має право:

а) створювати в установленому законодавством порядку структурні підрозділи зі статусом або без статусу юридичної особи, які необхідні для виконання Українським товариством глухих своїх статутних завдань, в тому числі для соціального і культурного обслуговування членів УТОГ;

б) створювати в установленому законодавством порядку підприємства зі статусом юридичної особи, через які здійснювати підприємницьку, зовнішньо­економічну та іншу виробничо-комерційну діяльність.

При цьому нормативна кількість осіб з інвалідністю зі слуху встановлюється президією ЦП УТОГ і повинна, як правило, складати не менше 75 відсотків від кількості всіх, хто працює на відповідному підприємстві УТОГ;

в) будувати й утримувати житлові будинки та гуртожитки для проживання працівників УТОГ та членів їхніх сімей;

г) створювати засоби масової інформації (в тому числі друковані та електронні) у порядку, визначеному чинним законодавством, для висвітлення діяльності УТОГ, а також здійснювати видання службової літератури та іншої інформаційної продукції;

ґ) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

д) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики шляхом участі у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються відповідно до чинного законодавства України органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань соціального захисту і реабілітації глухих;

е) вільно поширювати інформацію про свою діяльність та пропагувати її мету і цілі;

є) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами та отримувати на них відповіді;

ж) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності УТОГ;

з) одержувати, обробляти, накопичувати та використовувати у порядку, визначеному законом, персональні дані й публічну інформацію;

и) проводити мирні зібрання;

і) здійснювати у співробітництві з національними товариствами глухих інших держав, зі Всесвітньою федерацією глухих і її регіональними секретаріатами міжнародну діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту;

ї) здійснювати іншу діяльність, що відповідає цілям та завданням УТОГ і не заборонена законодавством України.

3. Членство в УТОГ

3.1. Членами Українського товариства глухих можуть бути громадяни України, які досягли 14-річного віку, визнають і виконують вимоги Статуту УТОГ та беруть участь у діяльності УТОГ, а саме:

а) особи з двосторонніми стійкими порушеннями слуху, у яких поріг сприйняття звуку на вухо, що краще чує, в частотному діапазоні 500-3000 Герц складає не менше 40 децибелів;

б) особи з інвалідністю з мовлення, яким з даної причини встановлена група інвалідності та для яких жестова мова є основною мовою спілкування.

в) окремі особи з нормальним слухом, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ, володіють жестовою мовою та беруть активну участь в організаційно-масовій, культурно-просвітницькій і реабілітаційній роботі, яку проводять підприємства та організації УТОГ серед осіб з інвалідністю зі слуху, а також у зміцненні матеріально-технічної бази УТОГ.

4. Прийняття у члени УТОГ

4.1. Прийняття у члени УТОГ проводиться на загальних зборах членів первинної організації УТОГ або правлінням територіальної організації УТОГ у присутності того, хто подав заяву про вступ до УТОГ, і оформляється протоколом зборів чи засідання правління територіальної організації УТОГ.

Рішення вважається прийнятим, якщо на зборах були присутні не менше двох третин членів УТОГ, які перебувають на обліку в первинній організації, або не менше двох третин членів правління територіальної організації УТОГ і за подану пропозицію проголосували більш ніж половина присутніх членів первинної організації або членів правління територіальної організації УТОГ.

4.2. Не приймаються у члени УТОГ:

а) особи з непогашеною судимістю;

б) особи, які були виключені з членів УТОГ за нанесення Українському товариству глухих або його підприємствам, регіональним організаціям значних матеріальних або моральних збитків;

в) громадяни іноземних держав або особи без громадянства.

4.3. Особи, що вступають в УТОГ, сплачують вступний та членський внески, а також вартість членського квитка УТОГ.

4.4. Розмір вступного внеску, а також вартість членського квитка затверджуються пленумом Центрального правління УТОГ, а розмір членського внеску та періодичність його сплати — пленумом відповідної регіональної організації УТОГ.

Глухі учні загальноосвітніх шкіл для дітей (у тому числі інтернатного типу), які вступають у члени УТОГ, звільняються від сплати вступних внесків.

4.5. Від сплати членських внесків звільняються:

а) пенсіонери за віком, які не працюють;

б) особи з інвалідністю І та II груп, які не працюють;

в) учні загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеннями слуху (у тому числі інтернатного типу) віком до 18 років.

4.6. Пенсіонери за віком, які не працюють, можуть сплачувати членські внески УТОГ за власним бажанням.

5. Права членів УТОГ

5.1. Члени УТОГ мають право:

а) брати участь у вільному та діловому обговоренні діяльності своєї первинної організації і Українського товариства глухих у цілому;

б) звертатися в усі органи УТОГ за консультаціями з питань отримання згідно з чинним законодавством і в межах можливості УТОГ державних соціальних послуг, сурдотехнічних засобів, путівок у лікувальні та оздоровчі заклади, працевлаштування, поліпшення виробничих і культурно-побутових умов, освіти, медичної, юридичної, соціально-побутової та матеріальної допомоги;

в) особисто брати участь у розгляді первинними організаціями та посадовими особами УТОГ питань, які їх стосуються;

г) вільно виходити зі складу членів УТОГ в порядку, що встановлений цим Статутом;

ґ) брати участь у роботі своєї первинної організації УТОГ;

д) відвідувати збори своєї первинної організації УТОГ;

е) користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом і чинним законодавством України.

6. Обов’язки членів УТОГ

6.1. Члени УТОГ зобов’язані:

а) дотримуватись Статуту УТОГ і виконувати рішення керівних органів УТОГ;

б) відстоювати та зміцнювати організаційну єдність і авторитет УТОГ;

в) своєчасно сплачувати членські внески та дбайливо ставитись до членського квитка УТОГ.

7. Членський квиток УТОГ

7.1. Членський квиток УТОГ видається члену УТОГ за місцем взяття його на облік після задоволення його заяви про вступ до Українського товариства глухих загальними зборами первинної організації або правлінням територіальної організації УТОГ.

Оформлення членського квитка УТОГ здійснюється відповідною регіональною організацією УТОГ на підставі отриманого нею протоколу про прийняття у члени УТОГ.

7.2. Форма, матеріал і спосіб виготовлення членського квитка УТОГ визначаються президією Центрального правління УТОГ.

7.3. При видачі нового членського квитка (у випадку його обміну, поновлення, зміни прізвища, втрати та з інших причин) члени УТОГ сплачують його вартість повторно.

7.4. Інформація про члена УТОГ заноситься до членського квитка УТОГ та до облікової картки УТОГ за наявності письмової заяви члена УТОГ про згоду на її накопичення і використання відповідно до законодавства про захист персональних даних.

8. Припинення членства в УТОГ

8.1. Припинення членства в УТОГ настає внаслідок:

а) подання членом УТОГ письмової заяви про вихід з членів Українського товариства глухих;

б) невиконання членом УТОГ обов’язків, передбачених Статутом Українського товариства глухих;

в) несплати членських внесків УТОГ протягом двох років поспіль;

г) нанесення Українському товариству глухих, його підприємствам чи регіональним і місцевим організаціям значних моральних збитків, що призвело до підриву авторитету УТОГ та компрометації його програмних і статутних положень;

ґ) нанесення УТОГ, його підприємствам та регіональним і територіальним організаціям значних матеріальних збитків;

д) внаслідок відмови члена УТОГ від українського громадянства або його смерті.

8.2. Питання про виключення осіб з членів УТОГ або припинення членства за їх заявами вирішується на загальних зборах членів відповідної первинної організації або на засіданні правління територіальної організації УТОГ у такому ж порядку, що й прийняття у члени УТОГ, і оформляється протоколом загальних зборів або засідання правління.

Як виняток рішення про виключення особи з членів УТОГ може прийматися без її присутності. При цьому керівний орган, який згідно з цим Статутом уповноважений приймати таке рішення, має ознайомити цю особу зі своїм рішенням шляхом надсилання письмового витягу з рішення на домашню адресу поштою або передачі в інший спосіб, що передбачає ознайомлення відповідної особи з даною інформацією.

8.3. У випадках грубого порушення членом УТОГ Статуту Українського товариства глухих чи нанесення УТОГ значних моральних або матеріальних збитків рішення про виключення з членів УТОГ може прийматися президіями правлінь відповідних регіональних організацій УТОГ, пленумами регіональних організацій УТОГ, президією Центрального правління УТОГ або пленумом Центрального правління УТОГ.

При цьому рішення, прийняті пленумом Центрального правління УТОГ, є остаточними.

8.4. Скарги на необґрунтоване виключення з членів УТОГ подаються керівним органам УТОГ у порядку, встановленому пунктом 17 цього Статуту.

8.5. Особи, що вибули або виключені з членів УТОГ, можуть бути знову прийняті у члени Українського товариства глухих на загальних умовах органом, що їх виключив, як такі, що знову вступили.

8.6. Особи, які були виключені з членів УТОГ згідно підпунктів г і ґ пункту 8.1 цього Статуту, повторно у члени УТОГ не приймаються.

9. Структура Українського товариства глухих

9.1. Українське товариство глухих складається з регіональних (обласних, Кримської автономно-республіканської і Київської) організацій УТОГ, територіальних і первинних організацій УТОГ.

Крім регіональних, територіальних та первинних організацій УТОГ, які безпосередньо створюють структуру УТОГ, до складу Українського товариства глухих входять також створені ним підприємства, культурно-освітні та оздоровчі заклади, основним призначенням яких є сприяння виконанню Українським товариством глухих передбачених Статутом УТОГ завдань.

9.2. Обласні організації створюються у кожній області України та об’єднують у своєму складі всі територіальні та первинні організації УТОГ, що розташовані на територіях їхніх областей.

Автономно-республіканська організація УТОГ створюється у Автономній Республіці Крим, а Київська організація УТОГ створюється на території міста Києва та Київської області.

9.3. Регіональні організації УТОГ є відокремленими регіональними підрозділами Українського товариства глухих зі статусом юридичної особи, діють на основі Положень про них і реєструються у державних органах в установленому порядку.

9.4. Територіальні організації УТОГ об’єднують у своєму складі членів УТОГ, що проживають на території міста, адміністративного району або кількох адміністративних районів, та створюються, якщо на відповідній території проживає не менше 150 осіб з інвалідністю зі слуху або мови – членів УТОГ.

Територіальні організації здійснюють свою діяльність без статусу юридичної особи відповідно до типового Положення про них і підпорядковуються безпосередньо своїм регіональним організаціям УТОГ.

9.5. Первинні організації УТОГ створюються за видом зайнятості (в межах відповідних підприємств, навчальних або культурно-освітніх закладів тощо чи їх структурних підрозділів), або за територіальною ознакою (за місцем постійного проживання членів УТОГ).

10. Керівні і виконавчі органи УТОГ

10.1. Центральними керівними органами Українського товариства глухих є з"їзд делегатів УТОГ та його виборні органи, якими є Центральне правління УТОГ та президія Центрального правління УТОГ.

Центральним виконавчим органом УТОГ є виконавчий апарат Центрального правління УТОГ, який працює на постійній основі.

10.2. Керівними органами регіональних організацій УТОГ є регіональні звітно-виборчі конференції членів УТОГ та обрані ними регіональні правління УТОГ і президії регіональних правлінь УТОГ.

Виконавчими органами регіональних організацій УТОГ є виконавчі апарати цих організацій, які працюють на постійній основі.

10.3. Керівними органами територіальних організацій УТОГ є їх звітно-виборчі конференції, які обирають серед своїх делегатів голову відповідної організації та членів правління.

Для забезпечення діяльності територіальних організацій УТОГ при них створюються виконавчі апарати.

10.4. Рішення керівних органів УТОГ оформляються протоколами (витягами із них) і постановами, а виконавчих апаратів – розпорядженнями, наказами і листами.

10.5. Кількість осіб з інвалідністю зі слуху в керівних органах УТОГ повинна складати не менше 75 відсотків від загальної чисельності делегатів з’їзду, конференції або членів відповідного органу.

10.6. Трудові відносини з працівниками виконавчих апаратів керівних органів УТОГ регулюються чинним законодавством України.

11. Центральні керівні та виконавчі органи УТОГ

11.1. Вищим керівним органом Українського товариства глухих є з’їзд делегатів УТОГ, який скликається один раз у п’ять років.

11.2. Рішення про дату скликання чергового з’їзду, його порядок денний, норми представництва та порядок обрання делегатів приймаються й оголошуються пленумом Центрального правління УТОГ не пізніше, ніж за три місяці до скликання, а для позачергового з’їзду — не пізніше, ніж за місяць до скликання.

11.3. Позачергові з’їзди УТОГ скликаються за постановою пленуму Центрального правління УТОГ, або на вимогу не менше половини голів регіональних організацій УТОГ, чи не менше третини членів УТОГ.

Позачергові з’їзди УТОГ проводяться делегатами у тому ж складі, що й попередній з’їзд УТОГ.

11.4. З’їзд Українського товариства глухих виконує такі керівні повноваження:

а) заслуховує звіти Центрального правління УТОГ та Центральної ревізійної комісії УТОГ про роботу Українського товариства глухих за період, що минув після попереднього з’їзду, та приймає по них постанови;

б) приймає Статут УТОГ та вносить доповнення і зміни до нього;

в) обирає серед делегатів — осіб з інвалідністю зі слуху, на альтернативній основі таємним або відкритим голосуванням терміном на 5 років голову Українського товариства глухих та голову Центральної ревізійної комісії УТОГ;

г) обирає серед делегатів на альтернативній основі таємним або відкритим голосуванням терміном на 5 років Центральне правління УТОГ і Центральну ревізійну комісію УТОГ в кількісному складі, встановленому з’їздом;

ґ) затверджує Положення про Центральну та регіональні ревізійні комісії УТОГ;

д) затверджує концепцію розвитку Українського товариства глухих на період до чергового з’їзду УТОГ;

е) призначає з делегатів з’їзду особу, яка від імені з’їзду підписує з новообраним головою Українського товариства глухих трудову угоду на строк його обрання або до чергового (позачергового) з’їзду УТОГ;

є) вирішує інші питання статутної діяльності УТОГ відповідно до цього Статуту.

11.5. З’їзд Українського товариства глухих вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менше двох третин обраних на нього делегатів, а рішення з’їзду вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш ніж половина присутніх на з’їзді делегатів.

Постанови і протокол з’їзду підписуються головуючою на з’їзді особою та керівником секретаріату з’їзду.

11.6. Обраний з’їздом голова Українського товариства глухих одночасно є також головою Центрального правління УТОГ, головою президії Центрального правління УТОГ і керівником виконавчого апарату Центрального правління УТОГ.

Голова Українського товариства глухих може бути достроково звільнений з посади тільки з’їздом УТОГ.

У випадку подання головою Українського товариства глухих заяви про звільнення з посади, яку він обіймає, за власним бажанням, він може бути звільнений з посади рішенням пленуму Центрального правління УТОГ.

При цьому пленум Центрального правління УТОГ покладає тимчасове виконання обов’язків голови УТОГ на одного з заступників голови чи членів президії Центрального правління УТОГ і одночасно приймає рішення про дату проведення позачергового з’їзду УТОГ.

11.7. У період між з’їздами керівним органом Українського товариства глухих є обране на з’їзді Центральне правління УТОГ, яке здійснює свою діяльність шляхом проведення своїх пленумів.

11.8. Пленуми Центрального правління УТОГ скликаються не рідше одного разу на календарний рік.

Перший організаційний пленум проводиться відразу після закінчення з’їзду УТОГ.

Позачергові пленуми проводяться за постановою президії Центрального правління УТОГ, на вимогу не менше однієї третини членів Центрального правління УТОГ або на вимогу голови Центрального правління УТОГ.

11.9. Центральне правління УТОГ на своїх пленумах розглядає і приймає рішення з наступних питань:

а) за пропозицією голови Центрального правління УТОГ обирає зі складу членів Центрального правління УТОГ відкритим голосуванням заступників голови Центрального правління УТОГ строком до чергового (наступного) пленуму Центрального правління УТОГ (у виняткових випадках, при неможливості обрати заступників голови Центрального правління УТОГ серед членів Центрального правління УТОГ, пленум на термін до чергового (наступного) пленуму ЦП УТОГ може призначити заступників голови Центрального правління УТОГ з осіб, які не є членами Центрального правління УТОГ);

б) визначає кількісний склад і обирає серед своїх членів відкритим голосуванням президію Центрального правління УТОГ терміном на один рік або до чергового пленуму Центрального правління УТОГ;

в) затверджує типове Положення про регіональні організації, положення про територіальні організації УТОГ і Положення про виконавчий апарат Центрального правління УТОГ;

г) заслуховує звіти президії Центрального правління УТОГ про роботу УТОГ за період, що минув після попереднього пленуму Центрального правління УТОГ, та хід виконання затвердженої з’їздом Концепції розвитку УТОГ на чергові п’ять років, а також інформацію Центральної ревізійної комісії УТОГ про наслідки здійснених нею перевірок і виносить по них відповідні рішення;

ґ) затверджує розмір вступних внесків членів УТОГ та вартість членського квитка, бюджет УТОГ на наступний рік і звіт про його виконання за попередній період, умови оплати праці та інших заохочень голови УТОГ;

д) приймає рішення про скликання чергового та позачергових з’їздів УТОГ, встановлює норму представництва та порядок обрання делегатів на з’їзди УТОГ і формує їх порядок денний;

е) виводить зі свого складу членів правління, які втратили довіру;

є) надає звання «Почесний член УТОГ»;

ж) приймає остаточне рішення по скаргах, які надходять від членів УТОГ;

з) вирішує інші питання, які вносяться до порядку денного пленуму.

11.10. Пленум Центрального правління УТОГ вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин його членів, а рішення пленуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Центрального правління УТОГ, які були присутні на пленумі.

Постанови і протоколи (витяги з протоколів) пленумів ЦП УТОГ підписуються головою ЦП УТОГ та керівником секретаріату пленуму.

11.11. У період між пленумами Центрального правління УТОГ функції органу управління УТОГ виконує президія Центрального правління УТОГ, робота якої здійснюється у вигляді її засідань.

11.12. Засідання президії Центрального правління УТОГ проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

11.13. Президія Центрального правління УТОГ виконує такі керівні повноваження:

а) приймає рішення про створення і ліквідацію регіональних і територіальних організацій, будинків культури УТОГ, а також наділених правом юридичної особи підприємств та закладів УТОГ та затверджує Положення про відповідні регіональні організації Українського товариства глухих і статути суб"єктів підприємницької діяльності УТОГ та змін до них;

б) затверджує, виходячи з прийнятої з"їздом УТОГ Концепції розвитку Українського товариства глухих на черговий період, план найважливіших заходів УТОГ на черговий плановий рік та періодично заслуховує звіти про його виконання і за наслідками заслуховування приймає необхідні рішення;

в) заслуховує звіт виконавчого апарату Центрального правління УТОГ про хід виконання прибуткової та видаткової частини консолідованого бюджету УТОГ за попередній період та затверджує в розрізі окремих статей зміни до бюджету УТОГ на черговий плановий період;

г) забезпечує контроль за виробничо-господарською діяльністю суб’єктів УТОГ, у тому числі заслуховує звіти про діяльність регіональних організацій, підприємств і закладів УТОГ та за наслідками заслуховування приймає необхідні рішення;

ґ) приймає рішення щодо розпорядження основними засобами УТОГ, у тому числі про придбання, відчуження (продаж, безкоштовну передачу, обмін та інше) нерухомого майна, інтелектуальної власності, майнових прав та іншого майна, що належить Українському товариству глухих, а також про передачу його на визначених президією ЦП УТОГ умовах в господарське відання і оперативне управління, користування тощо організаціям, підприємствам і іншим структурним підрозділам УТОГ та його списання з балансу;

д) приймає рішення, які направлені на забезпечення збереження та ефективне використання майна УТОГ, у тому числі визначає порядок управління ним, надання його в оренду, під заставу тощо;

е) затверджує форму облікової картки та членського квитка члена УТОГ;

є) затверджує джерела фінансування витрат на утримання виконавчого апарату Центрального правління УТОГ і нормативи використання коштів з цих джерел на його утримання;

ж) затверджує за поданням виконавчого апарату Центрального правління УТОГ кандидатури осіб, з якими головою УТОГ укладаються контракти про наймання на роботу на посадах перших керівників підприємств УТОГ, приймає рішення про накладення на них дисциплінарних стягнень, їх звільнення і призначає виконуючих обов’язки керівників підприємств УТОГ;

з) погоджує з числа членів УТОГ кандидатури осіб, які рекомендуються до обрання головами регіональних організацій УТОГ, а також накладає на голів регіональних організацій УТОГ дисциплінарні стягнення, звільняє їх з посад у період між звітно-виборчими конференціями і призначає на їх посади виконуючих обов’язки;

и) затверджує схему оплати праці працівників виконавчого апарату Центрального правління УТОГ та умови оплати праці заступників голови Центрального правління УТОГ;

і) затверджує умови оплати праці голів регіональних організацій УТОГ та керівників (директорів) підприємств і інших структурних підрозділів УТОГ та Положення про їх преміювання й інші види заохочень;

ї) приймає за поданням виконавчого апарату Центрального правління УТОГ рішення про списання окремим підприємствам чи регіональним організаціям УТОГ наявної у них заборгованості перед бюджетом УТОГ;

й) організовує та проводить у строки, встановлені пленумом Центрального правління УТОГ, звітно-виборні кампанії в регіональних організаціях УТОГ;

к) приймає рішення про нагородження працівників УТОГ та інших осіб почесними грамотами президії Центрального правління УТОГ та відомчими відзнаками;

л) узгоджує кандидатури працівників УТОГ, які рекомендуються до нагородження державними та відомчими нагородами і до надання пленумом Центрального правління УТОГ звання «Почесний член УТОГ»;

м) приймає рішення про строки скликання чергового пленуму Центрального правління УТОГ та формує його порядок денний;

н) затверджує посадові інструкції заступників голови Центрального правління УТОГ та встановлює перелік поточних питань, які необхідно вирішувати у період між засіданнями президії ЦП УТОГ головою Центрального правління УТОГ і його заступниками;

о) затверджує Типове положення про первинні організації УТОГ;

п) вирішує інші питання, що відповідно до Статуту УТОГ виносяться на розгляд її засідань.

11.14. Рішення президії Центрального правління УТОГ приймаються простою більшістю голосів і є правомочними при участі в роботі президії не менше двох третин її членів.

11.15. У період між засіданнями президії Центрального правління УТОГ її повноваження щодо вирішення поточних питань діяльності Українського товариства глухих виконують обраний з’їздом голова Центрального правління УТОГ та обрані пленумом Центрального правління УТОГ заступники голови, які за своїми обов’язками є також заступниками голови президії Центрального правління УТОГ.

11.16. Голова Центрального правління УТОГ:

а) складає план роботи президії Центрального правління УТОГ, формує порядок денний її засідань та головує на засіданнях;

б) представляє інтереси УТОГ у державних, громадських та інших організаціях і в установах, в яких розглядаються питання, що мають відношення до діяльності УТОГ чи можуть представляти інтерес для Українського товариства глухих;

в) контролює діяльність виконавчого апарату Центрального правління УТОГ і забезпечує контроль за виконанням рішень з’їздів, пленумів і президії Центрального правління УТОГ;

г) укладає від імені президії Центрального правління УТОГ трудові угоди з головами регіональних організацій УТОГ, які були обрані на звітно-виборчих конференціях, а також укладає контракти з керівниками підприємств УТОГ;

ґ) видає від імені президії Центрального правління УТОГ розпорядження, які стосуються діяльності організацій, підприємств та інших структурних підрозділів УТОГ;

д) підписує постанови і протоколи засідань (витяги з протоколів засідань) президії ЦП УТОГ;

е) вирішує інші питання, які згідно з переліком, затвердженим президією Центрального правління УТОГ, підлягають вирішенню головою президії Центрального правління УТОГ у період між засіданнями президії.

11.17. Заступники голови Центрального правління УТОГ в межах своїх обов’язків, закріплених за ними пленумом та президією Центрального правління УТОГ:

а) представляють інтереси УТОГ в державних, громадських та інших організаціях і установах, в яких розглядаються питання, що мають відношення до діяльності УТОГ чи можуть мати інтерес для Українського товариства глухих;

б) розробляють заходи щодо виконання статутних завдань УТОГ і з підвищення ефективності його діяльності та забезпечують їх виконання;

в) виконують інші обов’язки згідно з їхніми посадовими інструкціями, затвердженими президією Центрального правління УТОГ.

11.18. На виконавчий апарат Центрального правління УТОГ покладається:

а) розроблення планів економічного та соціального розвитку УТОГ і напрямків вирішення наявних у членів УТОГ проблем з їх трудової, медичної та соціальної реабілітації;

б) узгодження діяльності регіональних організацій та підприємств УТОГ, організація складання ними контрольних завдань на черговий плановий рік і на перспективу та забезпечення виконання цих завдань;

в) організація розроблення річних планів діяльності регіональних організацій УТОГ та річних бізнес-планів підприємств УТОГ і контроль за забезпеченням виконання цих планів;

г) формування прибуткової та видаткової частини зведеного бюджету УТОГ та забезпечення його виконання;

ґ) розроблення та забезпечення виконання поточних і довгострокових планів технічного та економічного розвитку підприємств УТОГ, планів капітальних ремонтів і реконструкцій будівель та споруд Товариства;

д) контроль за поточною статутною та фінансовою діяльністю регіональних організацій і підприємств УТОГ та здійснення аудиту наслідків їхньої діяльності;

е) виконання інших обов’язків, які передбачені Положенням про виконавчий апарат Центрального правління УТОГ.

12. Регіональні керівні та виконавчі органи УТОГ

12.1. Вищим керівним органом регіональних організацій УТОГ є звітно-виборчі конференції членів УТОГ відповідних регіональних організацій, які проводяться не рідше, як один раз у п"ять років.

12.2. Позачергові звітно-виборчі конференції регіональних організацій УТОГ можуть проводитись за потреби і скликаються за рішенням президії Центрального правління УТОГ, президії правління відповідної регіональної організації УТОГ або на вимогу не менше половини первинних осередків УТОГ, підпорядкованих відповідній регіональній організації УТОГ.

Позачергові конференції відповідних регіональних організацій УТОГ проводяться в такому ж складі, що й попередні звітно-виборчі конференції.

12.3. Регіональні звітно-виборчі конференції УТОГ виконують такі керівні функції:

а) заслуховують звіти про діяльність правління і ревізійної комісії відповідних регіональних організацій УТОГ за попередній звітний період і виносять по них рішення;

б) затверджують перспективний план роботи організації на чергові п’ять років;

в) обирають голову правління регіональної організації УТОГ таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх делегатів конференції) на альтернативній основі серед делегатів – осіб з інвалідністю зі слуху, кандидатури яких узгоджені з президією ЦП УТОГ (в окремих випадках, як виняток, головою правління відповідної регіональної організації УТОГ може бути обрана особа з числа делегатів конференції з нормальним слухом, якщо кандидатура такої особи узгоджена з президією ЦП УТОГ, вона володіє жестовою мовою, бере активну участь у діяльності своєї організації і робить значний внесок у її розвиток і зміцнення);

г) обирають голову ревізійної комісії регіональної організації – таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх на конференції делегатів) на альтернативній основі серед делегатів – осіб з інвалідністю зі слуху;

ґ) обирають правління та ревізійну комісію регіональної організації у кількості осіб, встановленій конференцією – серед делегатів конференції на альтернативній основі таємним або відкритим (за рішенням більшості присутніх делегатів конференції) голосуванням;

д) обирають серед делегатів конференції таємним або відкритим (за рішенням більшості присутніх на конференції делегатів) голосуванням делегатів на з’їзд УТОГ у порядку, затвердженому пленумом Центрального правління УТОГ (керівні працівники Центрального правління УТОГ з числа членів президії Центрального правління УТОГ та начальників відділів виконавчого апарату Центрального правління УТОГ за пропозицією президії Центрального правління УТОГ можуть бути обрані на регіональних конференціях УТОГ делегатами з’їзду УТОГ без обов’язкової умови бути делегатом відповідної регіональної конференції).

12.4. У період між звітно-виборчими конференціями членів УТОГ керівні функції відповідної регіональної організації УТОГ виконує обране на конференції правління регіональної організації УТОГ, яке надалі:

а) заслуховує звіти про результати виконання регіональною організацією рішень центральних керівних органів УТОГ і власних рішень, прийнятих на звітно-виборчих конференціях, перспективних планів роботи відповідної регіональної організацій УТОГ і приймає по них необхідні рішення;

б) затверджує відповідно до пункту 4.4 Статуту УТОГ розмір та періодичність сплати членських внесків для членів своєї організації;

в) розглядає інші питання, які стосуються вирішення проблем всебічної реабілітації інвалідів зі слуху, що проживають на підвідомчій території, та виносить по них рішення.

12.5. Правління регіональної організації УТОГ проводить свою роботу у формі пленумів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

12.6. Перший організаційний пленум правління регіональної організації УТОГ визначає відкритим голосуванням кількісний склад і обирає на строк своїх повноважень президію правління регіональної організації УТОГ, яка керує роботою регіональної організації у період між пленумами її правління.

12.7. Президія правління відповідної регіональної організації УТОГ, засідання якої проводиться не менше одного разу на місяць, має такі повноваження:

а) призначає дати скликання чергових чи позачергових пленумів правління регіональної організації УТОГ та узгоджує їх порядок денний;

б) призначає дати проведення звітно-виборчих зборів і конференцій у підпорядкованих територіальних та первинних організаціях УТОГ;

в) організовує розробку та контроль за виконанням планів поточної діяльності відповідної регіональної організації УТОГ та підпорядкованих їй місцевих організацій і закладів культури УТОГ;

г) узгоджує бізнес-плани та програми директорів наявних на території області (регіону) виробничих підприємств УТОГ та здійснює контроль за виконанням ними соціально-реабілітаційних заходів щодо інвалідів зі слуху;

ґ) підбирає і узгоджує кандидатури керівників підприємств УТОГ, розміщених на території регіону;

д) підбирає та узгоджує кандидатури голів територіальних організацій УТОГ та кандидатури керівників закладів культури УТОГ, підпорядкованих відповідній регіональній організації УТОГ;

е) у межах відповідних територіальних організацій УТОГ створює чи ліквідує первинні організації УТОГ, що входять до їх складу;

є) виключає з членів УТОГ осіб, які допустили грубе порушення Статуту УТОГ або нанесли УТОГ значні моральні чи матеріальні збитки;

ж) приймає рішення з інших питань діяльності своєї організації УТОГ згідно з Положенням про неї, затвердженим президією Центрального правління УТОГ.

12.8. Конференції регіональних організацій УТОГ, пленуми або засідання президії їхніх правлінь вважаються правомочними, якщо в них взяли участь не менше двох третин обраних делегатів конференції, членів правління або членів президії правління цих організацій.

При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували відповідно більш ніж половина присутніх делегатів конференції, членів правління або членів президії.

12.9. У перервах між засіданнями президії правління регіональної організації УТОГ її роботою керує її голова, який забезпечує виконання рішень центральних керівних органів УТОГ, а також організовує складання перспективних та поточних планів роботи своєї організації і забезпечує їх виконання.

За посадою голова регіональної організації УТОГ є також головою її правління, головою президії правління і керівником виконавчого апарату відповідної організації УТОГ.

12.10. Обраний на регіональній звітно-виборчій конференції членів УТОГ голова правління регіональної організації УТОГ призначається на посаду (звільняється з посади) рішенням президії Центрального правління УТОГ.

Рішення про заохочення голови правління регіональної організації УТОГ та накладення на нього дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни приймаються президією Центрального правління УТОГ.

12.11. Голова регіональної організації УТОГ працює за трудовою угодою, згідно з якою може здійснювати такі з наведених нижче повноважень щодо управління даною організацією та її структурними підрозділами, а саме:

а) підписувати (затверджувати) фінансові документи, податкові та бухгалтерські звіти, статистичну звітність, рахунки і акти виконаних робіт, кошториси, плани роботи, посадові інструкції працівників, накази і розпорядження по своїй регіональній організації УТОГ, інші документи, на підставі яких здійснюється бухгалтерський, податковий і статистичний облік, а також розрахунково-касове обслуговування організації;

б) виконувати представницькі функції від імені керованої ним організації УТОГ у державних організаціях та на підприємствах і в організаціях інших форм власності;

в) надсилати від імені керованої організації УТОГ письмові запити, листи, роз"яснення, скарги та відповіді за своїм підписом;

г) розробляти і підписувати штатні розписи керованої організації УТОГ і кошториси на її утримання з подальшим наданням цих документів на затвердження голові Центрального правління УТОГ або його заступникам;

ґ) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідної регіональної організації УТОГ, укладати та припиняти трудові угоди;

д) забезпечувати контроль за роботою та вимагати від працівників керованої організації УТОГ та підвідомчих їй структур дотримання правил внутрішнього розпорядку;

е) здійснювати контроль за сумлінним і повним виконанням посадових обов"язків, індивідуальних і загальних планів роботи працівниками керованої регіональної організації УТОГ та підвідомчих їй структур;

є) представляти інтереси керованої організації в судових органах, арбітражних судах тощо;

ж) укладати господарські договори, завіряти акти ревізій і перевірок, приписи контролюючих органів, інші правові документи та оформляти правовстановлювальні державні акти;

з) розпоряджатися відповідно до цього Статуту за погодженням з Центральним правлінням УТОГ майном, яке передане Центральним правлінням УТОГ у користування керованій регіональній організації УТОГ, та майном підвідомчих їй структур, в тому числі за погодженням з Центральним правлінням УТОГ надавати майно в оренду;

и) отримувати необхідні для діяльності регіональної організації УТОГ грошові кошти та інші матеріальні цінності, які використовувати відповідно до затверджених президією ЦП УТОГ чи головою ЦП УТОГ кошторисів, планів використання, штатних розписів та інших фінансових документів;

і) розробляти та забезпечувати виконання поточних і перспективних програм розвитку регіональної організації УТОГ і поліпшення соціально-побутового обслуговування інвалідів з порушеннями слуху;

ї) керувати роботою та контролювати діяльність територіальних і первинних організацій УТОГ, які розташовані на території відповідної регіональної організації УТОГ;

й) організовувати та контролювати виконання структурними підрозділами регіональної організації УТОГ завдань статутної діяльності Українського товариства глухих, які встановлені пунктом 2.2 цього Статуту.

13. Керівні та виконавчі органи територіальних організацій УТОГ

13.1. Вищим керівним органом територіальної організації УТОГ є звітно-виборча конференція, яка скликається у разі необхідності, але не рідше одного разу у 5 років.

Дату та місце проведення звітно-виборчих конференцій територіальних організацій УТОГ, а також порядок обрання на них делегатів на регіональну звітно-виборчу конференцію визначає президія відповідного регіонального правління УТОГ, якому підпорядковані територіальні організації.

13.2. Позачергові звітно-виборчі конференції у територіальних організаціях УТОГ проводяться за участю делегатів у тому ж складі, що і попередні звітно-виборчі конференції, а рішення про їх скликання приймаються:

а) президією правління регіональної організацій УТОГ;

б) на вимогу не менше половини членів УТОГ, які стоять на обліку у відповідній територіальній організації УТОГ.

13.3. У територіальних організаціях, де немає первинних організацій УТОГ, не менше одного разу на рік проводяться загальні збори членів УТОГ за місцем їх проживання або роботи, на яких розглядаються нагальні питання діяльності територіальної організації УТОГ, а в період звітно-виборчої кампанії також обираються делегати на звітно-виборчу конференцію своєї територіальної організації УТОГ.

13.4. Звітно-виборча конференція територіальної організації УТОГ:

а) заслуховує звіт правління територіальної організації УТОГ та дає оцінку його роботи за звітний період;

б) обирає таємним або відкритим голосуванням на альтернативній основі серед своїх делегатів, кандидатури яких узгоджені президією правління регіональної організації УТОГ, голову територіальної організації;

в) обирає серед своїх делегатів таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості делегатів, що присутні на конференції) правління територіальної організації у складі не менше п’яти осіб;

г) затверджує перспективний план роботи правління територіальної організації на чергові п’ять років;

ґ) обирає серед своїх делегатів таємним або відкритим голосуванням за рішенням більшості делегатів, що присутні на конференції, делегатів на регіональну звітно-виборчу конференцію УТОГ.

При цьому члени президії правління відповідної регіональної організації УТОГ можуть бути обрані делегатами на регіональну звітно-виборчу конференцію свого регіону без обов"язкової умови бути делегатом конференції від відповідної територіальної організації УТОГ.

13.5. Звітно-виборча конференція територіальної організації УТОГ вважається правомочною, якщо в ній взяли участь не менше двох третин відповідно обраних делегатів конференції або не менше половини членів УТОГ, які перебувають у ній на обліку.

13.6. У період між звітно-виборчими конференціями керівним органом територіальної організації УТОГ є обране на конференції правління, а у період між засіданнями правління – голова територіальної організації УТОГ, який одночасно є також і головою правління цієї організації.

Голова та правління територіальної організації УТОГ обираються строком на 5 років або на термін до чергової звітно-виборчої конференції.

Голова територіальної організації УТОГ після обрання призначається на посаду (звільняється з посади) розпорядженням голови відповідної регіональної організації УТОГ.

13.7. Засідання правління територіальної організації УТОГ проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу у квартал.

13.8. На своїх засіданнях правління територіальної організації УТОГ затверджує поточні плани та вживає заходи з виконання рішень своїх вищестоящих керівних органів, заслуховує звіти про результати роботи голови територіальної організації УТОГ та приймає інші рішення, що випливають зі Статуту УТОГ і Положення про територіальну організацію УТОГ.

13.9. Голова територіальної організації УТОГ забезпечує виконання всіх завдань, покладених на територіальну організацію УТОГ, у тому числі :

а) виявляє на території, яка закріплена за організацією, осіб з порушеннями слуху і мовлення та залучає їх до членства в УТОГ, а також веде облік і складає звітність щодо чисельності та складу членів УТОГ, оформляє та зберігає облікові картки членів УТОГ;

б) проводить інформаційну роботу серед осіб з порушенням слуху та мовлення з питань їх соціальної, медичної та трудової реабілітації, порядку отримання державних соціальних і медичних послуг, індивідуальних засобів реабілітації та сурдотехніки, з питань їх прав та інтеграції в суспільство тощо;

в) проводить серед членів УТОГ культурно-масові та організаційно-масові заходи, організує заняття у гуртках художньої самодіяльності, клубних формуваннях, у гуртках з вивчення жестової мови;

г) контролює дотримання місцевими органами та підприємствами і організаціями всіх форм власності вимог законодавства з соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху та інформує про його результати свою регіональну організацію УТОГ;

ґ) виконує рішення центральних і регіональних керівних органів УТОГ;

д) керує роботою підпорядкованих первинних організацій УТОГ;

е) представляє УТОГ у місцевих органах влади;

є) бере участь у розробці нормативних актів місцевих органів влади, що стосуються осіб з інвалідністю зі слуху;

ж) сприяє працевлаштуванню глухих на підприємствах і в закладах УТОГ, а також на підприємствах і в організаціях інших форм власності;

з) надає допомогу особам з інвалідністю зі слуху – членам УТОГ в отриманні необхідних їм соціально-побутових, медичних, освітніх, реабілітаційних послуг, послуг з працевлаштування, з оздоровлення і відпочинку, в отриманні державних пільг і послуг перекладача жестової мови;

и) забезпечує захист прав і законних інтересів членів УТОГ.

14. Первинні організації УТОГ

14.1. Первинні організації УТОГ є основною ланкою Українського товариства глухих і створюються за територіальною (місцем проживання членів УТОГ) або виробничою (за основним місцем роботи чи навчання членів УТОГ) ознаками.

Мінімальна чисельність членів УТОГ, які можуть об’єднуватись у первинній організації, має бути не менше 10 осіб, а кількість осіб з інвалідністю зі слуху в ній має бути не менше 75 % від загальної чисельності її членів.

14.2. Рішення про створення, підпорядкування або ліквідацію первинних організацій УТОГ приймається президією правління відповідної регіональної організації УТОГ.

Первинні організації УТОГ, що створені на виробничих підприємствах і в організаціях УТОГ, підпорядковуються безпосередньо своїй керівній регіональній організації УТОГ.

14.3. Основними завданнями діяльності первинних організацій УТОГ є:

а) виявлення на території, яка закріплена за первинною організацією, осіб з порушеннями слуху та залучення їх до членства в УТОГ;

б) проведення інформаційної роботи серед осіб з порушеннями слуху з питань їх соціальної, медичної та трудової реабілітації, порядку надання державних соціальних і медичних послуг, індивідуальних засобів реабілітації та сурдотехніки, а також з питань їх прав та шляхів інтеграції у суспільство;

в) залучення членів УТОГ до культурно-масових і організаційно-масових заходів, які проводяться будинками культури та територіальними організаціями УТОГ, до занять у гуртках художньої самодіяльності та у клубних формуваннях;

г) контроль за дотриманням місцевими державними органами та підприємствами і організаціями всіх форм власності вимог чинного законодавства з соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху та інформування про його результати свої вищі територіальні організації УТОГ;

ґ) виконання рішень вищих органів УТОГ та рішень, прийнятих загальними зборами членів УТОГ.

14.4. Вищим керівним органом первинної організації УТОГ є загальні збори членів первинної організації, які проводяться не менше 1 разу на рік.

Звітно-виборчі збори у первинній організації УТОГ скликаються у разі необхідності, але не менше, як один раз у п’ять років, а позачергові — за рішенням голови вищої територіальної організації УТОГ, постановами керівних органів вищого рівня або на вимогу не менше половини членів УТОГ, що перебувають на обліку у первинній організації.

14.5. Звітно-виборчі збори у первинній організації УТОГ:

а) заслуховують звіт бюро або голови первинної організації про виконану роботу та приймають по ньому відповідне рішення;

б) обирають на альтернативній основі серед осіб з інвалідністю зі слуху таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх на зборах членів УТОГ) голову первинної організації УТОГ;

в) обирають таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх на зборах членів УТОГ) бюро первинної організації у випадку, якщо у первинній організації на обліку перебувають понад 50 членів УТОГ, а також затверджують розподіл обов’язків між членами бюро. Рішенням президії правління керівної регіональної організації УТОГ бюро може створюватися і обиратися у первинній організації УТОГ з чисельністю членів УТОГ більше 20 осіб;

г) обирають таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх на зборах членів УТОГ) делегатів на звітно-виборчу конференцію своєї вищої територіальної організації, якій підпорядкована дана первинна організація УТОГ, або безпосередньо делегатів на регіональну конференцію згідно з рішенням президії відповідної регіональної організації УТОГ.

14.6. Загальні збори первинної організації УТОГ вважаються правомочними, якщо на них були присутні більше 50 % членів УТОГ, що перебувають у ній на обліку, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш ніж половина членів УТОГ, що були присутні на зборах.

14.7. В період між зборами поточною роботою первинної організації УТОГ керує бюро, якщо воно обиралося, або голова первинної організації, який за посадою є також і головою її бюро.

Засідання бюро первинної організації УТОГ проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу у квартал.

Засідання бюро вважається правомочним, якщо на ньому були присутні не менше двох третин членів бюро, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш ніж половина членів бюро з присутніх на засіданні.

14.8. Бюро первинної організації УТОГ:

а) затверджує річний план роботи первинної організації, а також план заходів з усунення зауважень і виконання пропозицій, висловлених членами первинної організації УТОГ на загальних зборах організації;

б) забезпечує виконання рішень вищого керівного органу УТОГ;

в) заслуховує звіти голови про результати виконання планів роботи первинної організації УТОГ.

14.9. Члени бюро УТОГ надають допомогу у роботі голові первинної організації відповідно до обов’язків, покладених на них звітно-виборчими зборами членів первинної організації.

14.10. Первинні організації УТОГ, які створені при відповідних підприємствах і закладах, ведуть облік та складають звітність про чисельність членів УТОГ, що працюють там, у порядку, встановленому президією Центрального правління УТОГ.

15. Порядок звітування керівних органів УТОГ перед його членами

Керівні органи УТОГ з усіх питань своєї роботи звітують перед членами УТОГ у такому порядку:

15.1. Голова та бюро первинної організації УТОГ — на загальних зборах членів своєї організації.

15.2. Голова територіальної організації УТОГ — перед членами президії правління відповідної регіональної організації УТОГ та перед делегатами звітно-виборчої конференції своєї територіальної організації УТОГ.

15.3. Голова та члени президії правління регіональної організації УТОГ — перед президією Центрального правління УТОГ, а також на пленумах правлінь та на звітно-виборчій конференції своєї регіональної організації УТОГ.

15.4. Голова Центрального правління УТОГ, його заступники та члени Центрального правління УТОГ і члени президії Центрального правління УТОГ — на пленумах Центрального правління УТОГ та перед делегатами з’їзду УТОГ.

16. Контролюючі органи УТОГ

16.1. Контролюючими органами УТОГ є Центральна та регіональні ревізійні комісії, які створюються для контролю за діяльністю і дотриманням керівними органами УТОГ та їх виконавчими апаратами вимог Статуту УТОГ.

16.2. Контролюючі органи здійснюють свою діяльність безоплатно на громадських засадах.

16.3. Напрямки діяльності контролюючих органів визначаються Положеннями про них, які затверджуються з’їздом УТОГ.

16.4. Кількість осіб з інвалідністю зі слуху в контролюючих органах УТОГ повинна складати не менше 75 відсотків від загальної чисельності членів відповідних органів.

16.5. Центральна ревізійна комісія УТОГ обирається з’їздом УТОГ з його делегатів у порядку, встановленому цим Статутом УТОГ, строком на 5 років або на період до проведення позачергового з’їзду УТОГ.

16.6. Робота Центральної ревізійної комісії УТОГ проводиться у вигляді ревізій результатів діяльності Центрального правління УТОГ, президії Центрального правління та виконавчого апарату ЦП УТОГ.

У випадку надходження скарг про незадовільну роботу або на прохання президії чи голови Центрального правління УТОГ Центральна ревізійна комісія УТОГ має право також перевіряти регіональні та місцеві керівні органи УТОГ, а також підприємства, заклади та інші структурні підрозділи, що входять до складу УТОГ.

Перевірки наслідків діяльності Центрального правління УТОГ, президії Центрального правління та виконавчого апарату Центрального правління УТОГ проводяться щорічно відповідно до плану роботи Центральної ревізійної комісії УТОГ, який затверджується головою Центральної ревізійної комісії УТОГ за погодженням з головою Центрального правління УТОГ.

16.7. Центральною ревізійною комісією УТОГ у першу чергу перевіряються:

а) повнота та своєчасність виконання затвердженої з’їздом УТОГ Концепції економічного та соціального розвитку Українського товариства глухих, інших рішень з’їзду УТОГ;

б) виконання рішень пленумів та президії Центрального правління УТОГ;

в) дотримання центральними керівними органами УТОГ положень та вимог Статуту УТОГ;

г) збереження та ефективність використання нерухомого майна УТОГ, а також наявність документів, що посвідчують право власності УТОГ на нерухоме майно;

ґ) результати діяльності УТОГ з організаційно-масової, культурно-масової, реабілітаційної роботи, соціально-побутового обслуговування глухих та їх працевлаштування, з організації виробничої і господарської діяльності, з організації виховання кадрів і навчання глухих та з інших напрямів роботи Українського товариства глухих;

д) інші питання, повний перелік яких затверджується з’їздом УТОГ.

16.8. Видатки на фінансування роботи Центральної ревізійної комісії УТОГ здійснюються за рахунок коштів централізованого бюджету УТОГ згідно з річними кошторисами, затвердженими президією Центрального правління УТОГ за поданням голови Центральної ревізійної комісії УТОГ.

16.9. Члени Центральної ревізійної комісії УТОГ можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях президії Центрального правління УТОГ, а також беруть участь у роботі пленумів Центрального правління УТОГ та з’їздів Українського товариства глухих.

16.10. Результати перевірок, проведених Центральною ревізійною комісією УТОГ, оформлюються актами, які підписуються всіма її членами, які брали участь у перевірках.

Інформація про результати перевірок та пропозиції з усунення виявлених недоліків оприлюднюється на пленумах Центрального правління УТОГ і перед делегатами з’їздів УТОГ.

16.11. Члени Центральної ревізійної комісії УТОГ мають право отримувати від посадових осіб УТОГ інформацію про діяльність структурних підрозділів Українського товариства глухих і несуть особисту відповідальність за її розголошення.

16.12. Центральна ревізійна комісія надає методичну допомогу та сприяння у роботі регіональним ревізійним комісіям УТОГ.

16.13. Регіональні ревізійні комісії здійснюють свою діяльність у вигляді перевірок статутної та фінансово-­господарської діяльності регіональних організацій УТОГ та їхніх структурних підрозділів не рідше одного разу на рік.

16.14. Діяльність регіональних ревізійних комісій здійснюється на основі річних планів, які затверджуються їх головами за погодженням з президіями правлінь відповідних регіональних організацій УТОГ.

16.15. Регіональні ревізійні комісії мають право:

а) вимагати від керівників відповідних регіональних організацій УТОГ та підпорядкованих їм територіальних і первинних організацій, а також закладів та інших структурних підрозділів УТОГ, що перевіряються, представлення оригіналів бухгалтерських і статистичних звітів, інформаційних та інших документів, планів роботи, рішень і протоколів президій та інших документів, необхідних для здійснення ревізії;

б) отримувати від керівників регіональних організацій, що ревізуються, письмові або усні пояснення з виявлених порушень і недоліків;

в) вносити пропозиції щодо необхідності зміцнення фінансової дисципліни та вдосконалення контролю за виконанням рішень вищих органів і власних рішень, а також прийняття конкретних заходів за результатами ревізії в організаціях та підрозділах УТОГ.

16.16. Про виявлені порушення фінансової та штатної дисципліни, нецільове використання коштів, випадки викривлення статистичної, бухгалтерської та внутрішньої відомчої звітності, а також про перешкоджання керівниками регіональних організацій УТОГ проведенню перевірок керівники регіональних ревізійних комісій УТОГ мають повідомляти Центральному правлінню УТОГ.

16.17. Результати перевірки регіональної ревізійної комісії УТОГ оформлюються у вигляді акту, який підписується всіма членами ревізійної комісії, що брали участь у перевірці, і направляється для відома Центральному правлінню УТОГ.

17. Порядок оскарження рішень, дій і бездіяльності керівних органів УТОГ та порядок розгляду скарг

17.1. Члени УТОГ мають право на оскарження рішень, дій або бездіяльності керівних органів УТОГ.

Оскарження може здійснюватися:

а) письмово у вигляді підписаної скаржником заяви, скарги чи листа (далі у тексті – скарги);

б) усно — шляхом виголошення скаржником заяви на загальних зборах членів УТОГ первинної організації у присутності особи, яка допустила порушення або в присутності керівника її вищого органу управління.

17.2. Розгляд скарги здійснюється керівним органом УТОГ, на ім’я якого вона надійшла або у присутності керівника якого вона була виголошена, протягом 30 календарних днів з дня отримання (виголошення) скарги.

17.3. Подання скарг на рішення, дії або бездіяльність здійснюється:

а) щодо голови первинної організації УТОГ — на ім’я керівника територіальної або регіональної організації УТОГ, до складу якої безпосередньо входить відповідна первинна організація;

б) щодо голови територіальної організації — на ім’я голови регіональної організації УТОГ або на ім’я голови регіональної ревізійної комісії УТОГ;

в) щодо голови регіональної організації УТОГ — на ім’я голови Центрального правління УТОГ або на ім’я голови Центральної ревізійної комісії УТОГ;

г) щодо голови Центрального правління УТОГ або його заступників — на ім’я президії Центрального правління УТОГ або на ім"я голови Центральної ревізійної комісії УТОГ, а у випадку незгоди з прийнятими рішеннями — на ім’я пленуму Центрального правління УТОГ.

17.4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності директорів підприємств УТОГ здійснюється на ім’я голови Центрального правління УТОГ або голови Центральної ревізійної комісії УТОГ.

17.5. Рішення пленуму Центрального правління УТОГ про результати розгляду скарг членів УТОГ є остаточним і подальшому перегляду або оскарженню в керівних органах УТОГ не підлягає.

18. Кошти та майно УТОГ, джерела їх надходження та порядок використання

18.1. Власністю (майном) Українського товариства глухих є створені ним підприємства, організації, установи та відображені в балансах цих підприємств, організацій і установ матеріальні і нематеріальні активи, кошти, цінні папери, деривативи тощо, а також інше майно, право власності на яке підтверджене у встановленому порядку.

18.2. Власником і розпорядником усіх основних засобів УТОГ є Українське товариство глухих в особі Центрального правління УТОГ.

18.3. Центральне правління УТОГ передає окремі види майна, що знаходиться у власності Українського товариства глухих, у господарське відання, у оперативне управління або у інший передбачений законодавством України спосіб регіональним організаціям та підприємствам УТОГ для виконання ними статутних завдань УТОГ.

Рішення про передачу майна у користування організаціям та підприємствам УТОГ приймається президією Центрального правління УТОГ з оформленням необхідних правочинів.

18.4. Передача майна УТОГ, яке знаходиться у користуванні підприємств і організацій УТОГ, у користування іншим організаціям і підприємствам може здійснюватися виключно з дозволу президії Центрального правління УТОГ і на умовах, узгоджених з нею.

18.5. Будь-які дії щодо майна УТОГ, які порушують цей Статут, визнаються недійсними у відповідності з чинним законодавством.

18.6. Українське товариство глухих та створені ним організації, підприємства, заклади та інші структурні підрозділи ведуть в установленому чинним законодавством України порядку бухгалтерський облік і звітність.

18.7. Майно УТОГ утворюється з:

а) вступних і членських внесків членів УТОГ;

б) доходів, які надходять від створених Українським товариством глухих суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді відрахувань до централізованого і регіональних бюджетів УТОГ і спрямовуються на фінансування статутної діяльності УТОГ;

в) надходжень від здачі в оренду майна, що належить УТОГ;

г) доходів від володіння майновими правами та від інших пасивних майнових доходів УТОГ;

ґ) доходів від участі у господарській діяльності юридичних осіб, створених не у складі УТОГ;

д) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, у тому числі щорічних добровільних благодійних внесків членів УТОГ на фінансування статутної діяльності УТОГ та його підрозділів;

е) дотацій або асигнувань, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається УТОГ та його підрозділам;

є) фінансової підтримки або фінансування з державного і місцевих бюджетів за державними програмами соціального захисту інвалідів, розвитку творчості та культурної самобутності інвалідів зі слуху;

ж) інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством.

18.8. Фінансування статутної діяльності Українського товариства глухих здійснюється відповідно та у межах бюджету УТОГ, який щорічно затверджується пленумом Центрального правління УТОГ, відповідно до кошторисів доходів і видатків регіональних організацій та невиробничих підприємств УТОГ, а також відповідно до постанов президії ЦП УТОГ та розпоряджень і наказів голови ЦП УТОГ.

18.9. Нерухоме майно та земельні ділянки, що обліковуються на балансах структурних підрозділів і підприємств УТОГ, незалежно від джерел їх придбання, є виключною власністю Українського товариства глухих.

18.10. Порядок використання нерухомого майна та земельних ділянок УТОГ, а також коштів і майна, що обліковуються на самостійних балансах організацій, підприємств, закладів та інших структурних підрозділів УТОГ, встановлюється президією Центрального правління УТОГ з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

18.11. Регіональні організації, підприємства, заклади та інші структурні підрозділи УТОГ, які наділені правом юридичної особи, можуть:

а) здавати у оренду, надавати у тимчасове користування, передавати під заставу нерухоме майно та земельні ділянки УТОГ виключно на умовах, визначених президією Центрального правління УТОГ;

б) обмінювати, продавати чи в інший спосіб відчужувати іншим юридичним або фізичним особам (у тому числі безоплатно списувати зі свого балансу) будівлі, споруди, приміщення, інше нерухоме майно та земельні ділянки УТОГ тільки на підставі дозвільних рішень президії Центрального правління УТОГ;

в) здійснювати придбання за власні кошти, за бартером або набувати іншим чином (у тому числі в рахунок погашення зобов’язань) нерухоме майно та земельні ділянки лише на підставі дозвільних рішень президії ЦП УТОГ;

г) обмінювати, продавати чи відчужувати в інший спосіб (у тому числі безоплатно списувати зі свого балансу) устаткування, транспортні засоби та інші основні засоби, що обліковуються на їх балансах, тільки на умовах, визначених президією Центрального правління УТОГ;

ґ) укладати будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини на умовах, визначених їх статутами чи положеннями, затвердженими президією Центрального правління УТОГ, або за оформленим належним чином письмовим дорученням голови ЦП УТОГ;

д) отримувати позички або кредити у будь­-якому вигляді (у тому числі товарні кредити) та надавати товарні кредити за рахунок майна УТОГ на умовах і в порядку, визначених відповідною постановою президії ЦП УТОГ, якщо інше не було передбачене статутами (положеннями) відповідних організацій та підприємств УТОГ.

18.12. Керівники організацій, підприємств, закладів, інших структурних підрозділів УТОГ, у господарському віданні та в оперативному управлінні яких перебуває нерухоме майно або земельні ділянки УТОГ, несуть відповідальність за їх збереження, а також здійснюють їх капітальний ремонт, реконструкцію та відновлення у порядку, встановленому президією ЦП УТОГ.

19. Порядок припинення діяльності УТОГ

19.1. Припинення діяльності структурних підрозділів Українського товариства глухих здійснюється на підставі:

а) первинних організацій УТОГ — рішення президії правління відповідної регіональної організації УТОГ;

б) регіональних та територіальних організацій УТОГ, а також підприємств і установ УТОГ — рішення президії Центрального правління УТОГ.

19.2. Припинення діяльності Українського товариства глухих проводиться за рішенням з’їзду УТОГ у випадку його реорганізації (злиття, об’єднання, розділення, виділення, перетворення) чи саморозпуску, або у порядку, передбаченому законодавством, у випадку примусового розпуску.

19.3. Рішення про припинення діяльності УТОГ шляхом його реорганізації чи саморозпуску приймається з’їздом УТОГ, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків делегатів від загальної кількості делегатів, присутніх на з’їзді УТОГ.

19.4. При припиненні діяльності територіальних організацій УТОГ їхнє майно, якщо інше не передбачено рішеннями президії Центрального правління УТОГ, передається відповідним регіональним організаціям УТОГ у складі яких перебували ліквідовані територіальні організації.

19.5. У разі припинення діяльності окремих регіональних організацій і підприємств УТОГ належне їм майно за рішенням президії Центрального правління УТОГ передається іншим регіональним організаціям і підприємствам УТОГ чи зберігається на балансі всього Українського товариства глухих.

19.6. У разі реорганізації Українського товариства глухих його майно передається правонаступникам згідно з рішенням з’їзду УТОГ.

19.7. У разі ліквідації Українського товариства глухих його майно передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховується до доходу державного бюджету в установленому законодавством порядку.

20. Внесення змін та доповнень до Статуту УТОГ

20.1. Зміни та доповнення до Статуту Українського товариства глухих вносяться з’їздом УТОГ, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків делегатів від загальної кількості делегатів, присутніх на з’їзді УТОГ.

20.2. Зміни та доповнення до Статуту УТОГ набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

«Затверджено»

Головуючий на з’їзді

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ»

Максименко Ю.П.

Завантажити Статут УТОГ— 295 KB