ID УТОГ

Коректна термінологія з глухознавства

Про глухих

КОРЕКТНІ ТЕРМІНИ

Асистент з комунікації

Фахівець, який забезпечує доступність комунікації між особами, які не володіють спільними засобами спілкування (мовою або різновидом її мовлення). До асистентів з комунікації належать перекладачі жестової мови та жестові транс літератори і т.п.


Бімодальний білінгвізм

Якість особистості, яка володіє двома мовами двох модальностей – жестовою мовою (візуальна модальність) та словесною мовою (аудіальна модальність). Глухі бімодальні білінгви володіють жестовою мовою та писемними формами мовлення (письмо і читання) словесної мови.


Глуха особа

Медичний термін. Позначення особи з повною втратою слуху.

Культурний термін. Будь-яка особа незалежно від стану слуху, яка ототожнює себе з культурою глухих.


Жест

Мовна одиниця жестової мови, що складається з комбінації знаків мануальної (конфігурація кисті, локалізація руки, рух руки, орієнтація долоні) та немануальної груп (міміка обличчя, рух голови, погляд, рух тулубу).


Жестовий транслітератор

Фахівець, який здійснює жестову транслітерацію усних висловлювань в жестовій формі – на кальковане жестове мовлення відповідно до граматики словесної мови. Не є перекладачем на жестову мову.


Жестомовна комунікативна компетентність

Особистісна якість, що ґрунтується на сформованій комбінації знань про жестову мову, умінь коректно продукувати і сприймати природне жестове мовлення із дотриманням етики жестомовного спілкування, способів мислити засобами знаків жестової мови, визнання цінності жестової мови та культури глухих, що визначає здатність особи успішно спілкуватися з жестомовними особами.


Жестомовна особа

Глуха, напівглуха або особа, яка чує, що володіє певною національною жестовою мовою і використовує її як основний або один із основних засобів спілкування.


Кальковане жестове мовлення

Вид жестового мовлення, при якому фрази вибудовуються за граматичними правилами і лексикою словесної мови. Це жестовий різновид усного мовлення словесної мови, що є формою жестової транслітерації, а не перекладу.


Культура глухих

Це сукупність уявлень, стратегій поведінки, традицій, цінностей, історії, що притаманна спільнотам глухих, які підтримують між собою тісні стосунки. Ядром культури глухих є жестова мова, володіння якою дає доступ до культури глухих.


Лінгвокультурна меншина

Група осіб, які спілкуються однією мовою, і яка є меншою за чисельністю порівняно з групою осіб, які спілкуються іншою мовою на певній території. Таку меншину на території України складають носії української жестової мови (глухі, напівглухі та ті, хто чує), оскільки чисельність тих, хто володіє українською жестовою мовою значно менша за тих, хто володіє українською словесною мовою.


Мануоральне артикулювання

Вид ручної (мануальної) підтримки усного мовлення,розроблений з метою зробити усне мовлення 100% доступним через його зорове сприймання. Використовується незалежно від ступеня збереження слуху. Не належить до жестової мови чи калькованого жестового мовлення.


Напівглуха особа

Особа, яка має стійке часткове порушення слуху, для якої частково доступним є сприймання звуків середовища та усного мовлення за допомогою слухового сприймання.


Національна жестова мова

Природна мова з власною лексикою і граматикою, що сформувалася еволюційно у процесі безпосереднього спілкування жестомовних осіб, які впродовж тривалого часу проживали на певній території. В світі налічується понад 300 таких мов.


Особа з інвалідністю зі слуху

Медичний термін. Використовується як узагальнене позначення усіх осіб, хто за медичними показниками має встановлену групу інвалідності.


Особа з порушеннями слуху

Медичний термін. Використовується як узагальнене позначення усіх осіб, хто за медичними показниками має порушення слуху.


Перекладач жестової мови

Перекладач, який володіє щонайменше двома мовами – однією жестовою й однією словесною або двома жестовими мовами, та здійснює переклад з однієї з цих мов на іншу для забезпечення спілкування осіб, які володіють лише однією з цих мов.


Природне жестове мовлення

Вид жестового мовлення, при якому фрази вибудовуються за граматичними правилами певної жестової мови із застосуванням жестової лексики, що притаманна відповідній жестовій мові.


Сурдолог

Лікар, фахівець в напрямі виявлення і лікування порушень слуху, підбору технічних засобів слухопротезування.


Сурдопедагог

Педагог, який володіє спеціальними методиками навчання осіб із порушеннями слуху (глухих та напівглухих), а також засобами оптимізації розвитку таких осіб через механізми компенсації, абілітації, реабілітації, корекції відхилень в розвитку, спричинених порушеннями слуху.


Сурдопсихолог

Психолог, який знає особливості психології глухих та володіє спеціальними вміннями (знання жестової мови і т.ін.) для надання психологічних послуг глухим та напівглухим.


Українська жестова мова

Природна мова з власною лексикою і граматикою, що сформувалася еволюційно у процесі безпосереднього спілкування жестомовних осіб, які постійно проживали або впродовж тривалого часу проживали на території України.

УМОВНО КОРЕКТНІ ТЕРМІНИ

Жестикуляція

Невербальна поведінка людини, що складається з окремих жестів та міміки, які виражають її ставлення до чогось, емоційні реакції на щось. Не є мовою.


Жестовий білінгвізм

Різновид двомовності, коли людина володіє ДВОМА ЖЕСТОВИМИ мовами.


«Мова» жестів

Вживається як побутове узагальнене позначення жестикуляції людини, її невербальної поведінки. Не є мовою по суті.

НЕКОРЕКТНІ ТЕРМІНИ

Глухонімий

Позначає людину, яка одночасно і не чує, і не може говорити. некоректний термін. Глухі не чують, однак не німі, бо говорити можуть.


Нечуючий

Це активний дієприкметник, вживання яких суперечить нормам української мови. Калька російського слова «неслышащий». Заперечна частка «не-» ДИСКРІМІНУЄ людину, вказуючи на те, що вона на щось НЕ ЗДАТНА.


Перекладач-дактилолог

Дактилювання не є по суті перекладом, це різновид транслітерації – подання письмового мовлення засобами пальцевої абетки


Слабкочуючий / слабочуючий

Це активний дієприкметник, вживання яких суперечить нормам української мови. Калька російського слова «слабослышащий».


Сурдоперекладач

«Сурдо» це «глухий». Перекладач не перекладає тільки глухій людині. Він перекладає і людям, які чують, і глухим. Немає перекладачів для певних категорій людей. Є ПЕРЕКЛАДАЧІ з певних МОВ. Ніхто не говорить перекладач для англійців, говорять перекладач англійської мови.


Відділ навчання жестової мови
sledivisions@gmail.com

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину