ID УТОГ

Публічний договір про надання послуг доступу до сервісу системи відеозвʼязку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ»

ПРЕАМБУЛА

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників).

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація в системі відеозвʼязку, або інші дії Замовника (Замовників), вчинені відповідно до встановленого Виконавцем порядку з метою доступу до користування системою відеозвʼязку з перекладачем жестової мови є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім юридичним особам, що бажають скористатися наведеною нижче послугою і мають технічну можливість для її одержання.

Послуга полягає в наданні можливості безоплатного використання системи відеозвʼязку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ», задля забезпечення осіб з порушеннями слуху вільним доступом до комунікації з працівниками установ, організацій та закладів України (далі – Послуга).

Послуга надається відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги» та направлена, зокрема, на виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Основними принципами, які  будуть застосовані при наданні Послуги є адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають державні та адміністративні послуги, законність, соціальна справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм для всіх учасників процесу реалізації програми безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «СЕРВІС УТОГ».

Послуга надається з урахуванням того, що основним засобом спілкування для осіб з інвалідністю зі слуху в Україні є українська жестова мова. Українська жестова мова - природна візуально-жестова мовна система з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним шляхом і використовується як основний або один з основних засобів спілкування жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу проживали на території України (ст.. 4 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»). 

В Україні проживає  понад 39759 осіб з інвалідністю зі слуху, які мають потребу у самостійному безперешкодному доступі до державних та адміністративних послуг в усіх установах, організаціях та закладах міста, що здійснюють прийом та обслуговування громадян, зокрема в установах соціального захисту населення, відділеннях пенсійного фонду, комунальних установах, медичних закладах тощо.

Досі для того, щоб вирішити свої питання в установах організаціях чи закладах, особа з порушеннями слуху має знайти перекладача жестової мови та разом з ним прийти в цю установу. Потрібна достатня кількість професійних перекладачів жестової мови, що потребує чималих фінансових ресурсів.

Враховуючи розвиток сучасних технологій, їх адаптацію та можливість  застосування для створення інклюзивного середовища з безперешкодним доступом організацій, установ та закладів для людини з порушеннями слуху ВГОІ «Українське товариство глухих» з метою забезпечення виконання умов Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю для осіб з порушеннями слуху.  з 2018 року розпочато роботу над створенням систему відеозв’язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ», яка би була доступною для використання як особам з порушеннями слуху так і працівникам установ, організацій та закладів.

За роки роботи, з моменту створення, «СЕРВІС УТОГ» напрацьовано всі можливі алгоритми роботи з особами з порушеннями слуху та забезпечення їх супроводу в будь-якій установі, організації та закладі з врахуванням соціокультурної та мовної самобутності спільноти глухих, які пропонується використати при впровадженні в дію Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «СЕРВІС УТОГ» для  реалізації особами з інвалідністю зі слуху економічних, соціальних та культурних прав, а також виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Також з «СЕРВІС УТОГ» забезпечується, окрім відеозв’язку з перекладачем жестової мови, комплексне вирішення всіх порушених питань та повний соціальний супровід осіб з порушеннями слуху та їх сімей.

Система СЕРВІС УТОГ стала можливою для реалізації завдяки підтримці Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів України

Надавачем послуги є ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» - код ЄДРПОУ 00021344, (далі – Виконавець) яка, з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

ДОГОВІР від 01 квітня 2021 року №01/01-36

про надання послуг доступу до сервісу системи відеозвʼязку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ»

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг доступу до сервісу системи відеозвʼязку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ» (далі – Договір).

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» - код ЄДРПОУ 00021344.

1.4. Замовник – юридична особа, замовник Послуги, яка погодилася з Умовами Виконавця, та висловила згоду на реєстрацію у системі електронного обліку ID УТОГ через яку здійснюється ідентифікація користувача системою СЕРВІС УТОГ, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Сервіс – система відеозв’язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ».

1.6. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до системи відеозв’язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ» на безкоштовній основі, після внесення даних про Замовника в систему електронного обліку ID УТОГ та передачі йому індивідуальних логіну і паролю для входу.

1.7. Обсяг послуг – це можливості та функціонал, які є доступними для Замовника та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.8. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.9. Реєстрація – реєстрація Замовника в системі електронного обліку ID УТОГ через яку здійснюється ідентифікація користувача системою СЕРВІС УТОГ. Реєстрація здійснюється шляхом подачі Замовником Виконавцю заявки, в якій містяться його дані, а саме: назва організації, код ЄДРПОУ, адреса, після чого Виконавець формує Акаунт та надає Замовнику логін та пароль для доступу.

1.10. Сайт – сайт за адресою https://utog.org/

1.11. Заява-приєднання до Договору – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Замовник підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до Сервісу лише після здійснення Замовником реєстрації на Сайті та створення Акаунту.

2.2. Послуга надається на безкоштовній основі до прийняття Виконавцем та акцептування Замовником відповідних змін.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на Сайті.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися Послугою, факт користування Послугою свідчить про безумовну згоду Замовника з даним Договором.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, цим надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Сервісу.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець у встановленому даним договором порядку проводить реєстрацію (створює Акаунт) Замовника на підставі наданих останнім даних та надає Замовнику логін та пароль для доступу.

3.2. Після реєстрації Замовник може поширити реєстраційні дані (логін, пароль) для необмеженої кількості співробітників Замовника (осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах та в рамках виконання ними своїх посадових обов’язків).

3.3. Передача Замовником права доступу до Сервісу (в т.ч. логіну та паролю) іншим особам, які не є співробітниками забороняється.

3.4. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови надання Послуги, інформуючи про це Замовника у встановлений даним Договором спосіб.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до умов Договору.

4.1.2. Зберігати конфіденційність даних Замовника, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання сервісу.

4.1.3. За вимогою Замовника, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Припиняти надання послуг з моменту закінчення строку їх надання.

4.2.2. Змінювати порядок надання послуг без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Сайті.

4.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.2. Не перепродавати, не надавати результати та можливість отримання Послуг за даним Договором третім особам.

4.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.4. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.3.5. Замовник зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Сервісі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сервісу інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги.

4.4.2. Використовувати Сервіс у межах функціоналу доступного згідно із цим Договором.

4.4.3. Звертатися до Виконавця із запитом щодо отримання Акту приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства.

4.4.4. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сервісу або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця, що вказана на Сайті.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Послуги за цим договором надаються безоплатно.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, отриманої або наданої Замовником шляхом використання Сервісу, а також за наслідки передачі такої інформації.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за незадовільну, на думку Замовника або третіх осіб якість роботи Сервісу або послуг, наданих в рамках його використання, окрім випадків, передбачених законодавством.

6.3. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Сервісу, він повинен припинити його використання.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу або його роботи, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої за допомогою Сервісу, якщо інше не встановлено законом.

6.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

6.7. Замовник зобов’язується дотримуватись чинного законодавства, даного Договору, ділової етики та загальноприйнятних норм поведінки при використанні Сервісу.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

7.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

7.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

7.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Всі компоненти Сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

8.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони погодили використання електронно цифрового підпису (ЕЦП) у документообігу в межах виконання цього договору (умов).

9.2. Замовник має право припинити дію цього Договору відносно себе в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Замовнику потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

9.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору або зміни до діючої редакції у відповідному розділі Сайту. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Замовник повинен періодично переглядати відповідні оновлення. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

9.4. Усі запити щодо використання Сервісу, зокрема ті, що передбачені цим Договором, повинні надсилатися Виконавцю на таку адресу  utog.online@gmail.com

Завантажити: Публічний договір про надання послуг доступу до сервісу системи відеозвʼязку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ»